Velskrevet om cystisk fibrose

Artikkel

Denne læreboken om cystisk fibrose har allerede blitt en klassiker. Det er prisverdig at boken allerede fem år etter førsteutgivelsen kommer ut i en ny, endret og vesentlig utvidet utgave. Dette tyder på at redaktører og forlag har ambisjoner om å holde den oppdatert.

Målgruppen er først og fremst leger, men boken kan med stort utbytte også leses av andre kategorier helsepersonell som er involvert i behandlingen av cystisk fibrose. Redaktørene ønsker å gi klinikere som behandler pasienter med cystisk fibrose en omfattende og oppdatert fremstilling av hva man i øyeblikket vet om denne sykdommen.

Denne andre utgaven inneholder en del nye kapitler og andre kapitler er blitt utvidet i forhold til den første utgaven. Endringene gjenspeiler den eksplosjon av viten om cystisk fibrose som har funnet sted de siste årene. Forfatterne av de enkelte kapitler har det til felles at de er internasjonalt anerkjente kapasiteter på det område de beskriver. Listen over forfattere er som å lese en liste over ”invited speakers” ved de siste års kongresser om cystisk fibrose i USA og Europa.

Boken tar for seg alle de spørsmål en kliniker kan tenkes å møte i sitt arbeid med pasienter som lider av cystisk fibrose. Hvert kapittel avsluttes med en referanseliste som er omfattende og bemerkelsesverdig oppdatert. Man finner kapitler om alt fra molekulær genetikk og anvendt cellebiologi til hjemmebehandling og psykososiale aspekter ved cystisk fibrose. Det er, naturlig nok, ikke full enighet om alle aspekter ved cystisk fibrose og denne sykdommens behandling. I alle slike omdiskuterte områder gis det en balansert fremstilling.

Dette er en velskrevet bok, redaktørenes hånd merkes slik at de enkelte kapitler, til tross for ulike forfattere, ikke avviker vesentlig fra hverandre i språk, oppbygging og form. Det er gode og informative figurer og tabeller der dette kan bidra til å øke forståelsen. Jeg kunne imidlertid ha ønsket større skarphet i fotografiene, for eksempel av histologiske snitt. Trykken er god og lettlest, linjeavstand og mellomrom mellom avsnitt skaper et innbydende inntrykk av hver side. Boken skjemmes av noen få, tilsynelatende unødvendige, trykkfeil. Ikke minst gjelder dette i litteraturlistene.

Boken er skrevet med tanke på en internasjonal lesekrets. Det er sikkert derfor at også de kapitler hvor man ville ha ventet minst relevant stoff for en som ikke er britisk, slik som kapittel 19 om paramedisinske emner, likevel blir av stor interesse og nytte også for en nordmann.

Jeg opplever, etter gjennomlesing, dette som BOKEN (the one and only) om cystisk fibrose. Det har vært en stor glede å lese den, og det er lett for meg å gi den min beste anbefaling. Boken bør finnes ved enhver barneavdeling og lungeavdeling/seksjon og være tilgjengelig hos enhver i helsevesenet, uansett profesjon, som kommer i kontakt med pasienter med cystisk fibrose.

Helge B. Michalsen

Barneavdelingen

Aust-Agder Sentralsykehus

Anbefalte artikler