Når en gammel mor eller far dør

Artikkel

Det sies at foreldres innflytelse over sine barn ikke slutter når foreldrene blir borte, men først når barna dør selv. Tap av foreldre er alltid smertefullt og vanskelig, uansett hvor sent i livet det skjer.

Steinar Ekvik er sykehusprest ved Den Norske Radiumhospital og fikk i år Karl Evangs pris for helseopplysning (se s. 3834 – 5). Han har i mange år arbeidet med sorg og sorgreaksjoner hos barn. Nå tar han for seg voksnes tap av gamle foreldre. Med denne boken ønsker han ifølge forordet å ”øke forståelsen for hvilke reaksjoner tapet av foreldre kan fremkalle hos den sørgende, og hvilken følelsesmessig omstilling dette er for svært mange i voksen alder”. Boken har fått sin tittel fordi ”vi som voksne ofte undervurderer hvilke følelser som settes i sving i slike situasjoner”.

Boken tar for seg både den døendes egen sorg og situasjonen for den eventuelle gjenlevende ektefellen. Dessuten omtales forholdet til søsken som ofte aktiveres etter at mor eller far dør, og som ikke alltid er ukomplisert. Vanskelige spørsmål om arveoppgjør og tiden etter begravelsen berøres også.

Dette er en bok det er vanskelig å vurdere når den leses som andre bøker. Det er nemlig ingen fagbok eller lærebok. Her er ingen dokumentasjon eller kildehenvisninger. Her finnes ingen systematisk gjennomgang av sorgens ulike faser. Boken er bygd opp av små kasuistiske eksempler som knyttes sammen av korte kommentarer. Dette er en lettlest bruksbok til hjelp for godt voksne mennesker som mister sine gamle foreldre. Verdien av boken må først og fremst bedømmes av dem som leser og bruker den i en slik situasjon. For leger i møte med pårørende og sørgende kan det være nyttig å vite at en slik bok finnes.

Magne Nylenna

Tidsskriftet

Anbefalte artikler