Tidsskrift innen medisinsk humaniora for leger

Jan Christian Frich Om forfatteren
Artikkel

Tidsskriftet utgis to ganger i året av BMJ Publishing Group (1). Det første nummeret kom i juni 2000. Tidsskriftet inneholder teoretiske artikler, artikler som omhandler anvendelse av humanistiske fag eller kunst i undervisning, bokomtaler samt en nyhetsdel. Målgruppen er leger generelt, men tidsskriftet vil spesielt være av interesse for personer som forsker innen feltet medisinsk humaniora eller som er engasjert i undervisning av medisinstudenter eller leger. Medisinsk humaniora refererer til et humanistisk perspektiv som er felles for fagområder som belyser og studerer medisinen i en menneskelig sammenheng (2). Ifølge redaktørene er fremveksten av et slikt faglig perspektiv en reaksjon på medisinens naturvitenskapelige og tekniske fiksering (2).

Målsettingen med Medical Humanities er å knytte sammen tilnærminger innen feltet i stedet for å dyrke enkeltdisipliner. Det skiller seg dermed fra tidsskrifter som begrenser seg til en bestemt akademisk disiplin eller kunstart uten nødvendigvis å ha medisinere som adressat, slik som f.eks. tidsskriftet Literature and Medicine .

Lanseringen av Medical Humanities er et uttrykk for den økende interessen for humanistiske fag og perspektiver vi ser i medisinske miljøer (3). USA har lenge ført an i utviklingen innen feltet, men det er nå en gryende interesse for feltet også i Europa. I Storbritannia er det nylig etablert et eget akademisk miljø i medisinsk humaniora, Centre for the Arts and Humanities in Health and Medicine, ved University of Durham. University of Wales Swansea har sågar de fire siste årene tilbudt et eget mastergradsstudium i medisinsk humaniora. I norsk sammenheng er det nærliggende å fremheve den aktuelle boken Forstår du, doktor? (4), hvor redaktørene argumenterer for at det er mer hensiktsmessig å forstå medisinen som en humanistisk vitenskapelig disiplin, med naturvitenskap integrert.

Medical Humanities er et tidsskrift som favner vidt, med en viss fare for at innholdet kan bli sprikende. Redaktørene varsler at man etter hvert vil avgrense innholdet i de enkelte nummer til bestemte temaer. Det blir spennende å følge med i utviklingen.

Anbefalte artikler