Notiser

Artikkel

Kurskatalogen bare på Internett

Kurskatalogen ligger i fulltekst på Legeforeningens Internett-sider under Kurs og møter. Den sendes ikke lenger ut med Tidsskriftet, men kan kjøpes i papirversjon i sekretariatet for 150 kroner. Telefon 23 10 90 73, e-post legeforeningen@legeforeningen.no

Veileder om kvinnelig omskjæring

Statens helsetilsyn har lagd Veileder for helsepersonell i Norge om kvinnelig omskjæring. Den er en oppfølging av loven mot kvinnelig kjønnslemlestelse. Målet er at veilederen skal gi helsepersonell større kunnskap og trygghet i møte med kvinnene dette angår. Heftet inneholder en faktadel og en del med konkrete råd om hvordan helsepersonell bør håndtere problemstillinger hos kvinner som er omskåret eller står i fare for å bli det. En fordypningsdel inneholder detaljert medisinsk og psykososial kunnskap. Det gis også råd om undersøkelse og behandling.

Veilederen, som har nummer IK-2723, koster 100 kroner og kan bestilles over telefon 22 24 88 86, telefaks 22 24 95 90 eller e-post: postmottak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Veilederen kan lastes ned fra Internett: www.helsetilsynet.no/trykksak/ik-2723.pdf

Preoperativ hårfjerning uten høvel

Hårfjerning med barberhøvel før operasjon øker infeksjonsfaren, men det er ingen sterk dokumentasjon for at man skal la være å fjerne hår. Det er konklusjonen i den første delrapporten fra prosjektet Infeksjonsforebyggende rutiner i operasjonsstuer som Senter for medisinsk metodevurdering gjennomfører. Hensikten har vært å studere når og hvordan hårfjerning skal foretas, for å redusere forekomst av postoperative sårinfeksjoner.

Rapporten bygger på en systematisk gjennomgang av relevante studier. Utredningsgruppen finner ingen sterk dokumentasjon for at hårfjerning gir lavere forekomst av postoperative sårinfeksjoner enn ingen hårfjerning. Derimot er det sterkt vitenskapelig grunnlag for ikke å barbere pasientene med høvel før operasjon. Studier antyder at dette kan fordoble infeksjonsfaren i forhold til ingen hårfjerning eller klipping. Hvorvidt man bruker elektrisk klipper, depileringskrem eller lar være å fjerne hår, har ingen dokumentert forskjell i forekomst av postoperative sårinfeksjoner, slår utredningsgruppen fast.

Centre for Disease Control and Prevention i USA kom nylig med nye retningslinjer hvor man anbefaler ikke å fjerne hår. Det er ikke vitenskapelig grunnlag for å hevde at man generelt ikke skal fjerne hår, mener den norske utredningsgruppen. Rapporten er lagt ut på: www.sintef.no/smm

Småbarnsmødre utsatt for depresjon

Kvinner med omsorg for førskolebarn har større sannsynlighet for å bli deprimerte enn de som har omsorg for eldre barn. Det viser en norsk spørreskjemaundersøkelse som fulgte ca. 1 000 småbarnsmødre i mer enn tre år. 20 % av mødrene oppgav at de hadde moderate eller alvorlige symptomer på angst og depresjon når barna var 11/2 år gamle. Da barna var 21/2 år oppgav 17 % å ha slike symptomer, mens 14 % oppgav moderate eller alvorlige symptomer på angst og depresjon når barna var 41/2 år. At andelen kvinner med slike plager synker etter hvert som barna blir eldre, er i tråd med internasjonale undersøkelser, heter det i en pressemelding fra Folkehelsa.

Undersøkelsen viste en klar sammenheng mellom negative hendelser i livet og kroniske belastninger relatert til levekår og barneomsorg og mødrenes mentale helse på alle de tre tidspunktene. Sosial støtte fra slekt og venner, og særlig fra partner, hadde positiv effekt uavhengig av mødrenes belastning. Man må likevel være varsom med å trekke klare årsaksslutninger av denne type undersøkelser, basert på tverrsnittanalyser, melder Folkehelsa.

Flere uhell med elektromedisinsk utstyr

Produkt- og Elektrisitetstilsynet mottok 302 meldinger om uhell og nestenuhell i helsevesenet i 1999. Dette er en økning på

nesten 100 % fra 1998. 14 av meldingene gjaldt dødsfall, men bare i fem tilfeller er tilsynet rimelig sikre på at utstyret eller bruken av utstyret har vært medvirkende årsak.

Ca. en tredel av de rapporterte hendelsene gjelder nestenuhell. Andelen har holdt seg omtrent konstant de siste årene. Produkt- og Elektrisitetstilsynet synes det er verdt å merke seg at det er en sterk økning av uhell med utstyr som doserer medisinske gasser og luft, at de største sykehusene dominerer uhellsbildet mer enn normalt, hyppigheten av uhell med defibrillator, samt at antall problemer med ladebatterier holder seg konstant og høyt. Bakgrunnsdata indikerer at ny teknologi og manglende fortrolighet med bruken er ofte hovedproblemet.

Kiropraktorforsøk i tre fylker

Fra 1. juli 2001 kan kiropraktorer og manuellterapeuter i Vestfold, Hordaland og Nordland sykmelde pasienter og henvise pasienter til spesialist. Stortinget vedtok i 1999 en prøveordning der kiropraktorer og fysioterapeuter med videreutdanning i manuell terapi og deres pasienter får en del utvidede rettigheter. Det betyr at kravet om at pasienten må være henvist fra lege for å få trygderefusjon faller bort, at kiropraktorer og manuellterapeuter kan sykmelde pasienter for en kortere periode og henvise til spesialist, samt at de kan rekvirere fysikalsk behandling. Målet med ordningen er en mer effektiv og målrettet bruk av helsepersonell, raskere igangsatt behandling og kortere sykmeldingsperiode og bedre samarbeid mellom kiropraktorer, manuellterapeuter og annet helsepersonell.

For å komme inn under ordningen, må pasienten bo i ett av de tre prøvefylkene, og behandleren må ha praksis i samme fylke. Om lag 40 kiropraktorer og 35 manuellterapeuter vil delta i ordningen som vil omfatte omkring

900 000 mennesker, skriver Rikstrygdeverket i en pressemelding. Prøveordningen vil gjelde i to år.

Røykeslutt på data

Legeforeningen og datafirmaet Diagnostica har utviklet et dataprogram for strukturert røykeavvenning. Programmet er et redskap for allmennleger som driver røykeavvenning i sin praksis og kan integreres i det journalprogrammet legen allerede bruker.

Innholdet er utarbeidet av lungelege Frode Gallefoss ved Vest-Agder sentralsykehus. Prisen er 580 kroner pluss moms per lisens - en lisens per PC.

Bestilles fra Diagnostica, Sondreveien 1, 0378 Oslo.

E-post: roykeavvenning@diag.no, telefon 22 92 40 00. Mer informasjon finnes på: http://roykeavvenning.diag.no

Brosjyre og plakat om røykeavvenning til bruk på kontoret, kan bestilles fra Informasjonsavdelingen i Legeforeningen, e-post: informasjon@legeforeningen.no

Endring av opplysninger om tillitsvalgte

Endring av opplysninger om tillitsvalgte i Legeforeningen kan gjøres direkte over Internett. Gå inn på Legeforeningens nettsider (www.legeforeningen.no), klikk på lønns- og arbeidsvilkår, deretter på tillitsvalgte. Da kommer det frem et kart med oversikt over alle tillitsvalgte. Øverst på siden er det en lenke til et skjema som medlemmene kan bruke til å melde fra om endringer. Fra skjemaet går det en e-post til organisasjonsavdelingen som gjør rettelser i registeret.

Håndbok om prevensjon og abort

Legeforeningen, Statens helseundersøkelser og RFSU gav i 1996 ut en bok om prevensjonsveiledning og abortrådgivning. Målet er å bidra til å redusere antall aborter. Boken er utarbeidet av legene Britt-Ingjerd Nesheim og Kjell-Olav B. Svendsen. En plakat følger med boken som bestilles fra Legeforeningen, telefon 23 01 90 00 eller e-post: legeforeningen@legeforeningen.no

Leie, bytte eller kjøpe?

Husker du Anslagstavlan i Nordisk Medisin? Leie-, bytte- og kjøpetjenesten er fortsatt tilgjengelig etter at bladet ble lagt ned. men eer omdøpt til Oppslagstavlen. Tavlen finnes som en felles nordisk tjeneste på alle de nordiske legeforeningenes Internett-sider. På Legeforeningens nettsted ligger tavlen som ikon på førstesiden i høyre spalte. Man kan også sende inn egen annonse fra Internett-siden. Finn feriehus, kjøp medisinsk utstyr av en kollega eller lei ut leiligheten din via www.legeforeningen.no.

Anbefalte artikler