Endringer i forskrift om utlevering av legemidler

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sosial- og helsedepartementet har vedtatt endring i forskriften om rekvirering og utlevering av legemidler i gruppe A og B. Den skal gjøres gjeldende fra 1.1. 2001 i forbindelse med legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk.

  Departementet har fastsatt at legemidler til bruk ved legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk bare kan forskrives når den enkelte pasient er med i tiltak godkjent av Sosial- og helsedepartementet.

  En rekke av landets leger har, så langt undertegnede har kjennskap til, forskrevet legemidlene Temgesic og Subutex til narkomane som ikke har vært omfattet av offentlige godkjente tiltak. Brukerforeningen i Tønsberg har opplyst at det på landsbasis er ca. 3 000 narkomane som per i dag går på legemiddelassistert medisinering utskrevet av allmennpraktiserende leger under kontroll av disse alene. Etter den nye forskriften vil dette ikke lenger være tillatt.

  I en pressemelding fra Sosial- og helsedepartementet er det uttalt følgende vedrørende tiltak for rusmiddelmisbrukere:

  ”Tilskudd til legemiddelassistert rehabilitering og til lavterskelhelsetiltak for rusmiddelmisbrukere videreføres som øremerkede tilskudd på samme nivå som i 2000. Det legges opp til en gjennomgang av dagens organisering av legemiddelassistert rehabilitering, med sikte på økt desentralisering, forenkling og bedre ressursutnyttelse, slik at flere kan nyte godt av dette tilbudet. På bakgrunn av veksten i kommunenes utgifter reduseres de øremerkede tilskuddene til kommunerelaterte prosjekter, herunder prosjekter innenfor handlingsplan for sosialtjenestens førstelinje ”kunnskap og brobygning” og ettervernprosjekter.”

  Med bakgrunn i dette kan det ikke forventes at det vil skje noen opptrapping og utvidelse av de offentlige tiltak med tanke på å hjelpe de narkomane.

  De eksisterende tiltak klarer kun å ta seg av en liten del av de misbrukere som har behov for og er motivert for hjelp. Konsekvensen av forskriftsendringen blir at de ca. 3 000 narkomane som i dag går på legemiddelassistert medisinering, enten må kjøpe disse legemidler på det illegale markedet, på månedskvoteforskrivninger hos leger i andre land eller at de faller tilbake til sitt opprinnelige heroinmisbruk.

  At heroinmisbruk kan ha dødelig utfall, er kjent. De allmennpraktiserende legene må vurdere om de skal forholde seg lojalt til Sosial- og helsedepartementets endring eller la de lovbestemte kravene til forsvarlig og omsorgsfull hjelp og de allmenne prinsipper om nødhjelp og plikt til å redde liv gå foran.

  De åpenbare konsekvenser som ligger i denne forskriftsendringen bør inspirere Legeforeningen til å få i stand en overgangsordning inntil de offentlige tiltak er etablert i tilstrekkelig omfang til å ta seg av alle som har behov for det.

  For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at legene har en sikkerhetsventil ved at det fortsatt kan rekvireres vanedannende legemidler til narkotikamisbrukere så sant det foreligger en klar medisinsk indikasjon til behandling av somatisk eller psykisk lidelse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media