Nei til lektorer i Akademikerne

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Det var et svært rolig rådsmøte 26.10. inntil saken om opptak av Norsk lektorlag i Akademikerne skulle behandles. Generalsekretær Trygve Dahl i Norske Sivilingeniørers Forening sa at Akademikerne bygger på autonome foreninger og at disse skal ha et interessefellesskap.

Han fremholdt at Lektorlaget med sine 450 medlemmer, bare er halvparten av den minste medlemsorganisasjonen i Akademikerne. Han fremmet et utsettelsesforslag: «Det nye styret utreder den saken (en organisasjonsgjennomgang, red.anm.) som Akademikernes styre selv har definert i sak 49/2000. På bakgrunn av denne utredning og styrets etterfølgende behandling avholdes ekstraordinært rådsmøte.»

Generalsekretær Harry Martin Svabø i Le-geforeningen understreket at Legeforeningen gikk imot utsettelsesforslaget.

– Med Lektorlaget som medlem er Akademikerne representativ for alle akademikere, sa Svabø.

Daværende leder An-Magritt Annonsen i Akademikerne sa at styret med stort flertall ønsker å oppta Lektorlaget som medlem. Opptelling etter avstemningen viste åtte stemmer mot opptakelse av Norsk lektorlag og 23 for. Ved opptak av nye medlemsforeninger kreves det 3/4-flertall, og forslaget falt.

– Det er ingen grunn til å legge skjul på at jeg er skuffet. Det er umulig for meg å se at vi ikke har hatt den prosessen i Akademikerne som vi var enige om for ett år siden, sa Hans Petter Aarseth. Han kunne ikke med sin aller beste vilje se at opptak av Lektorlaget kunne være skadelig for Norske Sivilingeniørers Forening (NIF). – Jeg mener vedtektene er formulert slik de er, fordi hvis NIFs sentrale interesser kunne stå i fare, skulle NIF kunne sikre seg mot dette. Dette er misbruk av tillit fra Akademikerne til NIF som er gitt som en fullmakt ment for andre formål.

Aarseth la frem en uttalelse (se ramme) som ble vedtatt mot NIFs åtte stemmer.

Uttalelse

Akademikernes råd beklager at Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) har brukt det blokkerende mindretall i rådet som foreningen for tiden har, og mot ønsket fra et ellers samstemmig råd forhindret at Norsk lektorlag kunne opptas som medlem av Akademikerne på rådets møte 26.10. 2000.

Rådet viser til at Norsk lektorlag tilfredsstiller vedtektenes formelle krav til medlemskap. Lektorlaget har også gitt uttrykk for at laget helt og holdent slutter opp om Akademikernes idégrunnlag, organisasjonspolitiske og lønnspolitiske program og prioriteringer. Rådet vil på dette grunnlag uttrykke et sterkt ønske om å oppta Norsk lektorlag som medlem av Akademikerne snarest mulig og erklærer at dette vil skje i det øyeblikk Akademikernes konstitusjonelle regler ikke lenger er til hinder for det.

Anbefalte artikler