Mye uklart i forskriften om pasientansvarlig lege

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Forskriften er hjemlet i lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. Bakgrunnen er et forslag i NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus. Som ett av flere tiltak for å bedre koordineringen innad i sykehus og kontakten mellom pasient og sykehus, foreslo Steine-utvalget at det burde innføres en ordning med pasientansvarlig lege. Denne legen skulle ha ansvaret for planleggingen av pasientens opphold i sykehuset og skulle også være pasientens faste kontakt i medisinsk-faglige spørsmål under sykehusoppholdet.

Til det bedre for pasienten?

Forskriften, som bygger på Steine-utvalgets anbefalinger, vil forhåpentligvis føre til at pasientene får et bedre møte med helsevesenet, samtidig som kvaliteten på helsetjenesten bedres, skriver Legeforeningen i høringssvaret. Samtidig peker foreningen på at forskriften mangler tilstrekkelig anvisning på hvem som skal oppnevnes som pasientansvarlig lege. Ifølge forskriften skal dette overlates til avdelingens eller enhetens leder, noe Legeforeningen mener blir for vagt og skjønnsmessig. Det er naturlig at det er den lege som antas å skulle treffe de fleste medisinske beslutninger overfor pasienten som utpekes til pasientansvarlig lege, skriver Legeforeningen. Dette innebærer at i de tilfeller hvor pasienten flyttes til en annen avdeling for en lengre periode, bør sykehuset også skifte pasientansvarlig lege.

Det bør inn i forskriften at pasientansvarlig lege også skal være kontaktpunkt og samarbeidspartner for pasientens faste allmennlege i kommunen, mener Legeforeningen.

Sykehusets overordnede ansvar og plikt til tilrettelegging bør presiseres, og det bør fremgå av forskriften at mangel på dette vil føre til reaksjoner fra tilsynsmyndighetene, skriver Legeforeningen i sitt høringssvar.

Utkastet ligger på Sosial- og helsedepartementets nettsider: www.odin.dep.no/shd/norsk/aktuelt/

Legeforeningens høringssvar finnes på: www.legeforeningen.no

Anbefalte artikler