Leger må behandle legesaker

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Statens helsepersonellnemnd er et nytt, uavhengig klageorgan der helsepersonell kan påklage vedtak fattet av Statens helsetilsyn angående administrative reaksjoner som advarsel, tilbakekall av autorisasjon, m.m. Nemnden skal også behandle klager på avslag på søknad om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning. Den er ment å være et felles klageorgan for alle grupper helsepersonell.

I utkastet til forskrift foreslås det at nemnden skal ha sju medlemmer. Tre skal være jurister med dommererfaring, en skal være legmann, mens de øvrige tre skal ha helsefaglig bakgrunn. Legeforeningen mener at for å oppnå forsvarlig organisering av nemnden må medlemmene med helsefaglig bakgrunn være lege i de saker der leger er involvert. Fordi så mange grupper helsepersonell omfattes av nemndens virksomhet, mener Legeforeningen at det vil være av stor betydning for rettssikkerheten i ordningen at den i stor grad anvender sakkyndig ekspertise, og foreslår at personene med helsefaglig bakgrunn kan hentes fra en ekspertgruppe.

I den enkelte sak vil man da kunne besette nemnden med tre medlemmer fra den helsepersonellgruppen det gjelder. I saker som gjelder leger vil da nemnden kunne bli bemannet med tre leger i tillegg til de fire andre medlemmene. Det pekes også på at det kan antas at legene vil være overrepresentert i sakstilfanget. Tall fra Statens helsetilsyn viser at det i 1999 ble gitt 209 reaksjoner mot leger og bare 21 mot sykepleiere, ti mot tannleger, fem mot fysioterapeuter og 11 mot psykologer.

Ifølge utkastet til forskrift skal saksbehandlingen i sekretariatet og nemnden følge reglene i forvaltningsloven så langt de passer.

Legeforeningen peker på at formuleringen er uklar, og mener det er nødvendig med en nærmere presisering av hva slags saksbehandlings- og bevisføringsform som skal ligge til grunn for vedtakene som gjøres.

Det må kunne antas at saksmengden blir stor. Legeforeningen peker på denne bakgrunn på viktigheten av at saksbehandlingen blir rask og effektiv.

Forskriften finnes på: www.odin.dep.

no/shd/norsk/aktuelt/

Legeforeningens høringsuttalelse finnes på: www.legeforeningen.no

Anbefalte artikler