Bedre samspill mellom offentlig og privat helsevesen

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

PSL-leder Berit Norling, flankert av rådgiver Sverre Strand og president Hans Petter Aarseth i Legeforeningen. Foto E.J. Andersen

Han understreket samtidig at innenfor det offentlig fastsatte rammeverket kan det gjøres økt bruk av medisinske private ressurser.

– Publikum må ikke ta det for gitt at det bare er i sykehus man kan få medisinsk behandling. Etter at det offentlige nå har inngått kontraktsforhold med mer enn 720 privatpraktiserende spesialister kan man få til en god utvikling, sa Tønne.

– Utfordringen er å finne det riktige forhold mellom den offentlige og den private helsetjeneste. Den offentlige helsetjeneste må være bevisst på at befolkningen skal få tilgang til helsetjenester. Det offentlige må stille krav på befolkningens vegne om hvordan den private helsetjeneste skal være, fremholdt Tønne.

Han understreket sterkt at fylkeskommunene og sykehusene har store valgmuligheter. De kan f.eks. åpne for at private driver praksis i sykehusets lokaler slik at det kan kjøpes helsetjenester. Tønne sa at han vil legge vekt på å tilrettelegge for at det blir fair konkurranse mellom de offentlige og de private tilbyderne.

– I de fleste steder av landet er det fravær av konkurranse, påpekte Tønne som vil ta initiativ til å utvide bruken av DRG-satser til også å omfatte deler av den private

spesialisthelsetjenesten som har driftsavtaler. De private spesialistene/klinikkene bør også utføre oppgaver på linje med sykehusene hva angår spesialistutdanning av leger, mener helseministeren.

Det utspant seg en diskusjon der det bl.a. ble vist til at noen sykehus ikke ønsker at private skal ta unna køene.

– Det kan virke som køene gir legitimitet for økte bevilgninger til sykehusene, sa en privatpraktiserende spesialist.

PSLs general-forsamling

Nærmere 90 medlemmer av Praktiserende Spesialisters Landsforenings (PSL) deltok på generalforsamlingen. Styrets årsberetning, regnskap og budsjett ble gjennomgått og godkjent. Møtet ble avsluttet med et foredrag av tidligere forhandlingssjef, nå spesialrådgiver Sverre Strand om temaet privat spesialistpraksis i fremtiden. Strand tok utgangspunkt i PSLs historie og viste den utviklingen som yrkesforeningen og privat spesialistpraksis hadde gjennomgått siden starten for ca. 20 år siden. Strand belyste inngående den praktiserende spesialists berettigelse i helsetjenesten og mente at PSLs kamp for å sikre de praktiserende spesialistenes posisjon, både i Legeforeningen og i samfunnet for øvrig, på mange måter var kronet med seier.

Det er imidlertid viktig å fortsette dette arbeidet, og de private spesialistene og PSL må sørge for å være synlig, vise hva man står for og utretter og være representert og hørt i de fora hvor beslutninger tas, påpekte Sverre Strand.

Anbefalte artikler