Urologisk oppslagsverk i tidsriktig format

Artikkel

Dette er et omfattende oppslagsverk som først og fremst er beregnet på urologer, men som også henvender seg til andre grupper av helsepersonell som søker informasjon om urologiske emner. Redaktørens intensjon er at leseren skal kunne finne akkurat den informasjon hun eller han søker i løpet av kort tid, fem minutter, slik tittelen antyder.

Boken er tredelt. Første del handler om urologiske, diagnostiske problemstillinger slik man møter dem i klinikken, som for eksempel flankesmerter, hematuri, og liknende. Annen del er mer et typisk oppslagsverk der sykdommer og forskjellige emner blir grundig omtalt. Tredje del tar for seg sjeldne urologisk tilstander som omtales kort, men inneholder også forskjellige typer oversikter som klassifikasjonssystemer for svulster, symptomskåreskjemaer for vannlating og seksualfunksjon, normalverdier for forskjellige analyser og medikamenter som benyttes i urologien.

Det som særpreger boken, er formatet. Både i innholdsfortegnelsen og i indeksen finnes detaljerte alfabetiske oversikter over søkeord med sidehenvisninger. I de enkelte seksjoner av boken er alle emnene som omtales skrevet med store typer øverst på sidene i alfabetisk rekkefølge, slik at det går raskt å bla seg frem til det man søker. Teksten er satt i tre kolonner med avisliknende spaltebredde. Omtalen av alle emner er enhetlig organisert med de samme avsnittene om basale forhold, sykehistorie, diagnostikk, behandling, osv. Avsnittsoverskriftene markeres med store ikoner som er lett å kjenne igjen. Som regel starter hvert avsnitt på toppen av en spalte, slik at det blir en del åpen plass på sidene når teksten ikke fyller hele spalten. Dette øker lesbarheten.

Omfanget av søkeord og den enhetlige strukturen gjør boken omfattende og innholdsrik. For eksempel er lokalisert og avansert prostatakreft omtalt som separate tilstander i hver sitt kapittel, og ikke i ett kapittel som forskjellige stadier i en prosess. Derved presenteres stoffet på en måte som passer til det utgangspunktet man gjerne har når informasjon søkes. Emnene er nyansert og bredt omtalt og frie for bastante påstander som lettere oppstår når guruer skriver lærebøker. Boken har oppdatert omtale av områder der det er tilkommet mye ny informasjon i de senere år, slik som PSA, erektil dysfunksjon, blærefunksjonsforstyrrlser og medikamentell behandling av symptomgivende prostatahyperplasi. Bokens tredje del med alle slags oversikter og skjemaer er spesielt nyttig i en tid der mer og mer pasientinformasjon beskrives i koder med henvisning til klassifikasjoner som det kan være vanskelig å ha oversikt over.

Dette er et oppslagsverk i bokform for personer som er vant med å kode og søke medisinsk informasjon i elektronisk format. Uten illustrasjoner har imidlertid boken klare begrensninger som kunnskapskilde i et kirurgisk fag. Men den oppfyller sin intensjon om å gi leseren oppdatert urologisk kunnskap på en raskt og lettvint måte, eventuelt mens pasienten venter. Den vil være et verdifullt hjelpemiddel for leger i møte med den urologiske pasient hos allmennleger, ved urologiske poliklinikker og sengeposter.

Truls E. Bjerklund Johansen

Urologisk seksjon

Kirurgisk avdeling

Telemark sentralsjukehus

Anbefalte artikler