Psykiatri ved somatiske tilstander – et standardverk

Artikkel

Dette er annen utgave av en bok som utkom første gang i 1993. Den omtaler grenselandet mellom psykiatri og somatikk i vid forstand. Boken er en koloss på over 1 200 sider, definitivt ikke egnet for frakkelommen, ei heller vesken. Her er nærmere 130 bidragsytere, alle fra USA, og over 70 kapitler fordelt på 11 seksjoner. Det eneste som har blitt mindre siden forrige utgave, er skriftstørrelsen.

Med et slikt volum er det naturligvis både styrker og svakheter ved boken. Styrken er en bred gjennomgang av generelle prinsipper for diagnostikk og behandling, og den solide spesifikke omtalen av mange kliniske tilstander i oversiktsartikler, f.eks. vurdering av depresjon og sorg hos somatisk syke pasienter. Andre kapitler er noe svakere.

I en gjennomgang av psykiatriske aspekter etter transplantasjoner savnes en omtale av nyretransplantasjon. I behandlingen av delirium tremens anbefales ikke medisinering oftere enn hver sjette time, altså langt sjeldnere enn det som praktiseres ved mange norske avdelinger, og som er anbefalt i Legemiddelhåndboken .

Betydningen av å gi vitamintilskudd, spesielt B 1 , og nødvendigheten av å gi disse før det gis glukose, burde vært beskrevet. I avsnittet om kardiologi savnes en bredere omtale av panikklidelser, og forholdene ved bypassoperasjoner og PTCA. Kapitlet om angst er relativt tynt, og i flere sammenhenger burde kognitive teknikker vært fyldigere beskrevet.

Til tross for noen slike innvendinger anbefales boken til psykiatere som arbeider med pasienter med somatiske lidelser, og til somatiske leger som har varierte kliniske problemstillinger. Den hører også selvsagt hjemme i sykehusbibliotekene. Boken er en utpreget referansebok, der man slår opp eller leser utvalgte kapitler. Det finnes ikke mange alternativer på markedet. En mulighet er Psychiatric treatment of the medically ill , men den er mindre omfattende (1). For dem som arbeider med mer ensartede pasientgrupper er det nok bedre med bøker som har en bredere omtale av psykiatriske problemer ved nettopp disse tilstandene, f.eks. Psycho-oncology , som har omtrent samme volum (2).

Erlend Hem

Øivind Ekeberg

Institutt for medisinske atferdsfag

Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler