Bok om hodepine for allmennleger

Artikkel

Headache in primary care er både en lærebok og en praktisk veileder for allmennlegen i møtet med pasienten som søker hjelp for hodepine. Det gis retningslinjer for diagnostisk avklaring av om det foreligger en sekundær (symptomatisk) hodepine samt en grundig omtale av primære (idiopatiske) hodepinetyper. Forfatterne benytter konsekvent den offisielle klassifikasjon vedtatt av International Headache Society i 1988.

Boken er inndelt i tre seksjoner, hvorav den første omtaler klassifikasjon, epidemiologi, diagnostikk og patofysiologi. Deretter følger en systematisk gjennomgang av migrene, tensjonshodepine, kronisk daglig hodepine og clusterhodepine. I den siste seksjonen beskrives diagnostikk av hodepine som symptom på annen sykdom. Her beskrives, foruten posttraumatisk hodepine, tilstander med henholdsvis lavt og høyt intrakranialt trykk, bihuleplager og infeksjoner. Til slutt gis en omtale av spesielle forhold under svangerskap og amming samt et kapittel om hodepine hos eldre.

Boken er lettlest og er rikelig illustrert med gode figurer og med mange tabeller som i stikkords form oppsummerer hovedpunkter i teksten. Omtalen av kronisk, daglig hodepine er grundig med vekt på medikamentindusert hodepine der man advarer mot bruk av anfallskuperende medikamenter mer enn 2–3 dager per uke. Forfatterne vektlegger nytten av å la pasienten føre hodepinedagbok og slår et slag for gjentatte konsultasjoner og ny evaluering ved tvil om diagnose eller dårlig respons på behandling.

På minussiden anføres at terapidelen er sterkt preget av amerikansk tradisjon, og at mange av de anbefalte strategier er lite brukt i Norge. Det gjelder bl.a. akuttbehandling av migrene der dihydroergotamin og nevroleptika gis en fremtredende plass, og der opiater og barbiturater også anbefales. Det trekker også ned at fenomener som krampeanfall, Horners syndrom og mydriasis oppnevnes til aurasymptomer, og at den positive omtalen av valproat ikke omtaler risikoen ved bruk hos fertile kvinner. Referansene er summariske, hvilket vanskeliggjør etterprøving av en del av påstandene.

Boken er velegnet som innføring i hodepine for nye assistentleger i nevrologi og som oppslagsbok for allmennlegen, med det forbehold at europeisk og amerikansk behandlingstradisjon innen dette felt rommer noen forskjeller.

Rolf Salvesen

Nevrologisk avdeling

Nordland Sentralsykehus

Anbefalte artikler