Arbeids- og miljømedisin

Artikkel

Dette er en lærebok i arbeids- og miljømedisin. I dette fagområdet finnes marginalt av lærebøker av denne typen på de skandinaviske språk, så dette er en bok vi trenger. Det er derfor grunn til å gratulere våre naboer i øst med å ha laget denne.

Forfatterne henvender seg til et bredt publikum: medisinstudenter, andre helsefagstudenter, masterstudenter, arbeidsmedisinere og ”andre interesserte innen fagfeltet”. Dette er en ulempe for boken, som på denne måten ikke blir like nyttig for alle. For norske forhold egner boken seg best som en basisbok for arbeidsmedisinere, fordi den gir en rask teoretisk innføring i mange temaer. Den egner seg mindre for medisinstudenter og leger fra andre spesialiteter, siden den har få praktiske eksempler og omtaler i liten grad anamneseopptak, hvordan man utreder arbeidsmedisinske pasienter, problemer rundt fastsetting av diagnosen yrkessykdom, arbeid i bedriftshelsetjeneste og liknende. Rent medisinske vinklinger er ofte utelatt, kanskje pga. at en så bred målgruppe er valgt.

Kvalitetsmessig er bokens tekster meget gode, med i alt 25 godt kvalifiserte forfattere og tre redaktører. Den er likevel svært konservativ i temavalg og -fremstilling. Definisjoner av arbeids- og miljømedisin er snevre, og litt annerledes enn hva vi er vant til i vårt land. Tradisjonelt yrkeshygieniske temaer vies stor spalteplass, mens psykososiale problemstillinger og ergonomi i arbeidslivet omtales i mindre grad. Miljømedisin er her ”forurensningsmedisin”, og inkluderer ikke et totalt samfunnsmessig perspektiv. Den som er fornøyd med tradisjonelle syn og tenkemåter vil like denne boken, men en som ønsker samfunnsmessig helhetstenkning og nytenkning vil bli en smule skuffet.

Det er variert lesing i denne boken, fordi den spenner fra inspirerende lesing i ett kapittel med eksempler fra miljømedisinens hverdag til tørre, teoretiske epidemiologiske betraktninger i ett annet. Vil man ha et raskt bilde av mangfoldet i det arbeids- og miljømedisinske fagfelt, er dette en bok som kan anbefales.

Bente E. Moen

Seksjon for arbeidsmedisin

Institutt for samfunnsmedisinske fag

Universitetet i Bergen

Anbefalte artikler