Les mer om ...

Artikkel

Når noe går galt

Taushet må erstattes med åpenhet når feil og uheldige hendelser forekommer i helsevesenet. Det trengs en ny kultur, både for å håndtere og for å lære av de uheldige hendelsene, skriver Peter F. Hjort.

Bør medisinske feil unngås for enhver pris? Og er det risikabelt for leger å beklage når noe går galt?

Åpenhet om medisinske feil

Bør medisinske feil unngås for enhver pris?

Uheldige hendelser i helsetjenesten – forebygging og håndtering

Er det risikabelt å beklage?

Allmennmedisin

Fastlønnskontrakter foretrekkes av yngre allmennleger, av leger som prioriterer fritid og som vil arbeide i perifere strøk. Høy vaktbelastning skremmer legene bort fra distriktene.

De allmennmedisinske idealer er under press.

Er allmennmedisinens tid forbi?

Hva påvirker allmennlegenes kontraktsvalg og flytteplaner?

Hva er god allmennpraksis?

Legionærsyken

Fra 1992 til 1999 ble det meldt 27 tilfeller av pneumoni forårsaket av Legionella pneumophila i Norge. Legionellapneumoni er en differensialdiagnose som bør huskes hos pasienter som har fått pneumoni i utlandet.

Legionellapneumoni – viktig differensialdiagnose ved pneumoni etter utenlandsreise

Fysisk aktivitet

Det er velkjent at fysisk aktivitet reduserer risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom. Kan fysisk aktivitet hos barn forebygge fremtidige muskel- og skjelettplager?

Fysisk aktivitet – en sentral faktor i forebyggingen av hjerte- og karsykdom

Fysisk aktivitet og kroppssmerter hos barn

Sykehjem og eldreomsorg

Andelen mentalt svekkede sykehjemspasienter i Bergen økte fra 75 % i 1985 til 82 % i 1996/97, og andelen med stort pleiebehov økte fra 87 % til 91 %.

En av fire i en geriatrisk femdagerspost i Oslo klarte ikke å reise seg fra gulvet uten hjelp. Instruksjon og trening hjelper.

Sykehjemmene

Mental svikt hos sykehjemspasienter

Benzodiazepin- forskrivning

Hver tiende pasient i allmennpraksis får utskrevet benzodiazepiner. Et prosjekt med seponering eller dosereduksjon som mål, førte til at 47 % av pasientene sluttet å bruke preparatene og 29 % reduserte forbruket betydelig.

Kunnskapsbasert medisin eller klinisk pragmatisme?

Benzodiazepiner – kvalitetssikring av egen forskrivning i allmennpraksis

Kraniosynostose

For tidlig lukking av skallens sømmer hos barn kalles kraniosynostose og krever avansert nevrokirurgisk og kjevekirurgisk behandling.

Metopisk kraniosynostose

Distraksjonsosteogenese – et nytt behandlingsprinsipp ved komplekse kraniofaciale synostoser

Sår som ikke gror

Pyoderma gangrenosum er en kronisk, gjerne ulcererende hudsykdom som ofte er knyttet til inflammatorisk tarmsykdom. Pasientene bør henvises til hudlege for ciklosporinbehandling.

Pyoderma gangrenosum – aktuell diagnose ved terapiresistente sår

Anbefalte artikler