Les mer om ...

Artikkel

Leger som ledere

Mens arbeidsgiverne prioriterer lederutdanning, er avdelingsoverlegene selv mest opptatt av å opprettholde sin faglige kompetanse. Det er store forskjeller i kravene til avdelingsoverlegenes kvalifikasjoner og lederegenskaper.

Kan leger lede?

Avdelingsoverlegen – leder eller lege?

Avdelingsoverlegen – utvalgt og utdannet som leder?

Er kvalitetssikring bare en floskel?

Røyking

Tre av ti elever i videregående skole i Førde er dagligrøykere. Røykerne har dårligere selvopplevd helse, men bedre sosial tilhørighet enn andre.

Hvor langt kan man gå for å få sine barn til å stumpe røyken?

Røyking, selvopplevd helse og sosial integrasjon blant ungdom

Skånsom eller skremmende røykeinformasjon?

Forventninger til helsevesenet

En intervjuundersøkelse avdekker store forventninger til helsevesenet i befolkningen. Åtte av ti mener at fagfolk bør bestemme mer og politikere mindre om prioriteringer av helsetjenester.

Befolkningens ønsker om helsetjenester

Håpets biokjemi

Manglende forståelse av mekanismene bak bør ikke hindre oss i å utnytte placeboeffekten.

Placebofenomenet – hvordan kan det forstås?

Fastlegeordningen

Forberedelsene til fastlegeordningen pågår i ulik grad og i ulikt tempo rundt om i kommunene.

Knapp tid for kommunene og fastlegeordningen

Ventelister

Median ventetid for pasienter på venteliste varierer fra knapt 50 til nesten 300 dager ved ulike sykehus i Norge. Det kan ikke påvises noen sammenheng mellom ventetiden og sykehusens ressurser, gjennomsnittlig liggetid eller andelen øyeblikkelig hjelp-innleggelser.

Verdens beste helsevesen?

Sykehuskapasitet og ventetid for behandling – er det noen sammenheng?

Flere leger – færre pasienter

Mens antall leger ved Regionsykehuset i Trondheim økte med 30 % fra 1995 til 1999, økte antall innleggelser og polikliniske konsultasjoner bare med 6 %.

Personellressurser og pasientbehandling ved et regionsykehus

Sosialmedisin

Fremtidens sosialmedisin må la seg utfordre av nye samfunnstrekk som påvirker helse og sykdom, og orientere seg i et globalt perspektiv.

Sosialmedisin – et arbeidsinstrument for den praktiserende lege

Sosialmedisin – på sporet av det tapte fag

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet har effekt på mange psykiske lidelser og kan virke anfallsforebyggende hos hver tredje pasient med epilepsi.

Barn og motorisk kompetanse

Bør personer med epilepsi drive fysisk aktivitet?

Fysisk aktivitet for sinnets helse

Observasjonsposter

Randomiserte, kontrollerte studier tyder på at om det foreligger spesifikke prosedyrer, gir observasjonsposter samme helseeffekt som ordinære sengeposter ved astma og brystsmerter.

Observasjonsposter – like godt tilbud til lavere kostnader?

Anbefalte artikler