Sentral forbundsvis særavtale for sykehusleger

Forhandlingsavdelingen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen og Kommunenes Sentralforbund kom ikke til enighet gjennom forhandlinger om sykehuslegeavtalen, og det ble konstatert brudd ved protokoll mellom partene 29. juni 2000. Avtalen ble etter dette fastsatt i nemnd, og partene var enige i at sorenskriver Stein Husby skulle være nemndens leder.

Nemnden avsa kjennelse 1. september 2000. Resultatet er i hovedsak en videreføring av eksisterende avtale, med følgende endringer med virkning fra 1. juni 2000:

Punkt 7.7.1

Godtgjøring for pålagt utvidet arbeidstid (PUA) heves til 120 t-trinn.

Punkt 7.9.1

Satsene endres til:

  • – inntil 1 time: kr 350 per vakt

  • – fra 1–2 timer: kr 500 per vakt

  • – fra 2–4 timer: kr 835 per vakt

  • – over 4 timer: kr 1 030 per vakt

Punkt 7.9.3

Godtgjøring for beredskap etter plan endres til:

  • – fra 120 til 480 t-trinn.

Det gis 5 t-trinns opprykk for alle og 10 t-trinn for dem med lavest t-trinnsplassering.

Punkt 7.9.4

Godtgjøringen heves til inntil maksimalt 90 t-trinn. Det er kun maksimumsbeløpet som endres.

Styrking av Utdanningsfond III

For å styrke Utdanningsfond III vedrørende sykehusenes støtte til innenlandske, obligatoriske kurs for spesialistkandidater for sykehusleger under spesialistutdanning, innbetaler arbeidsgiver per 1. oktober 2000 et engangsbeløp på kr 800 per legeårsverk til fondet/ordningen. Beregningsgrunnlaget omfatter alle leger som er i arbeid per 1. september 2000, med unntak av turnusleger.

Tillitsvalgte bør påse at arbeidsgiver iverksetter rutiner for å innkreve beløpet.

Anbefalte artikler