Reagerer på forslag til ny forskrift om spesialistgodkjenning

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Dette kommer frem i Legeforeningens høringsuttalelser til forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell, en av forskriftene til den nye helsepersonelloven. Forskriften skal erstatte tidligere forskrift om spesialistgodkjenning for leger av 3. september 1998 nr. 858, for tannleger av 30. august 1984 nr. 1644 og for optikere av 22. april 1988 nr. 309. Tidligere forskrifter skal oppheves ved forskrift når helsepersonelloven trer i kraft.

Fratas innarbeidet rett til å bli hørt?

I paragrafene som omtaler hvilke råd og innstillinger som skal innhentes før Sosial- og helsedepartementet treffer vedtak om legespesialiteter og godkjenning av utdanningsinstitusjoner, står det at saken skal forelegges Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, til uttalelse.

– Vi finner det påfallende at Den norske lægeforening og de medisinske fakulteter ikke skal komme med en innstilling før vedtak fattes, sier utredningssjef i Legeforeningen, Terje Vigen.

I dag fremmes som oftest saker om opprettelse av nye eller nedleggelse av eksisterende spesialiteter fra faglige organer: spesialitetskomiteene eller spesialforeningene. Legeforeningen har en grundig faglig saksforberedelse av slike saker med høring blant berørte spesialitetskomiteer i andre spesialiteter, behandling i Spesialitetsrådet som er et partssammensatt organ (universitetene, Norsk Pasientforening, Statens helsetilsyn, Kommunenes Sentralforbund og Legeforeningen) før endelig anbefaling fra sentralstyret til Nasjonalt råd. Dette er etter Legeforeningens mening en hensiktsmessig prosess fordi endring i spesialiteter i stor grad er et uttrykk for en medisinsk endring i behandlingstilbud til den enkelte pasient.

Legeforeningen foreslår derfor at det i den nye forskriften slås fast at: «Før departementet treffer vedtak om legespesialister m.m., skal innstilling fra Den norske lægeforening foreligge og saken skal forelegges Nasjonalt Råd for spesialistutdanning av

leger og legefordeling til uttalelse.»

I sitt høringsbrev skriver departementet at forskriften er ment å være en videreføring av gjeldende rett på området. Det er derfor underlig at forskriftsforslaget ikke har med at Legeforeningen skal kunne gi sine uttalelser i spesialistsaker.

Høringsbrevet fra departementet ligger på: www.odin.dep.no/shd/norsk/publ/

hoeringsnotater/030061-080007/

Legeforeningens høringsuttalelse finnes i sin helhet på: www.legeforeningen.no

Anbefalte artikler