Oppklaring om Rikstrygdeverkets nye blanketter

Arvid Mikelsen Om forfatteren
Artikkel

Usikkerheten var i første rekke i forhold til Legeerklæring ved arbeidsuførhet og om Rikstrygdeverket samtidig hadde endret praksis ved honorering av nye medisinske opplysninger.

Legeforeningen har hatt et oppklaringsmøte med Rikstrygdeverket for å finne ut om det kunne være noen uenighet omkring forståelsen av honoreringsreglene. Trygdeetaten presiserte på møtet at det ikke er skjedd eller forutsatt noen endring i forhold til praksis for innhenting av tilleggsopplysninger, eller for den saks skyld om hva som er å forstå som tilleggsopplysninger. I praksis betyr det at Legeerklæring ved arbeidsuførhet skal benyttes ved alle vurderinger foretatt av legen senere enn sykmelding Del II (senere enn 16. dag) og takst L-45 benyttes ved hver utfylling selv om skjemaet kun utfylles med «nye, supplerende eller endrede opplysninger». Det bemerkes at den nye blanketten ikke bare benyttes ved krav om attføring og uførepensjon, men erstatter også blanketter for Sykmelding II, Revisjon/Ny vurdering og Forenklet forespørsel. Rikstrygdeverket presiserte at takst L-10 – Tilleggsopplysninger, kun er aktuell dersom trygden finner at man trenger ytterligere samtidige opplysninger som eventuelt ikke fremkommer i det utfylte skjema. Hvis ny henvendelse skyldes mangelfullt utfylt skjema, gjelder ikke takst L-10.

Rikstrygdeverket uttrykte ellers at de vil komme tilbake til hvordan spesialister skal honoreres. Dette har sammenheng med at attførings- og uføreblankettene som nå er erstattet var plassert i honorargruppe L-90, og spesialistene kunne derfor sende regning etter takst L-120 (og ev. tillagt L-30 per halvtime utover to timers arbeid). Det er klart at spesialistene fortsatt skal honoreres etter samme takst når trygdekontoret eksplisitt rekvirerer en spesialisterklæring, men det kan oppstå et problem om trygdekontoret unnlater dette. I utgangspunktet gjelder regelen om at når en blankett er honorert lavere enn takst L-90, skal også spesialister honoreres etter den L-takst som er fastsatt for blanketten. Når det gjelder søknad om attføring eller krav om uførepensjon, må spesialister inntil videre forsikre seg om at trygdekontoret aksepterer takst for spesialisterklæring.

Anbefalte artikler