Nytt selvjustisorgan mellom legestand og farmasøytisk industri

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Både samfunnets, legens og industriens interesser ivaretas best ved at det opprettes et selvjustisorgan der også personer som ikke kan knyttes til noen av partene, deltar. Selvjustisorganets oppgave vil være å tolke regelverket og ta stilling til enkeltsaker. Selvjustisorganet vil arbeide på vegne av både Den norske lægeforening og Legemiddelindustriforeningen.

Samfunnet har krav på orientering om brudd på regelverket, og avgjørelsene i selvjustisorganet vil derfor publiseres etter nærmere retningslinjer.

Fra legemiddelindustrien har det tidligere vært fremhevet at funksjonen til dette selvjustisorganet også burde kunne ivareta det tidligere rådet for legemiddelinformasjons oppgaver. Dette rådet har hatt to oppnevnte representanter fra Legeforeningen. Oppgavene vil være å tilstrebe at forholdet mellom leger og legemiddelindustri er åpent og redelig og ikke foregår på en måte som er egnet til å svekke tilliten til legene eller legemiddelindustrien, ved siden av oppgavene rådet for legemiddelinformasjon hadde.

Det nye rådet er uavhengig og selvstendig og skal avgi uttalelser om forholdet mellom leger og legemiddelindustri samt om legemiddelinformasjon. Det avgjør endelig om saker skal ansees som brudd på samarbeidsavtalen mellom Den norske lægeforening og legemiddelindustrien eller andre relevante regelverk. Men rådet avgjør ingenting om utmåling av reaksjoner. Dette blir det opp til enten Legemiddelindustriforeningen eller Legeforeningens organisasjon å ta stilling til.

Sentralstyret mener at legemiddelindustrien må tillegges et spesielt koordineringsansvar for sekretariatsoppgavene. Vedtektene gjøres gjeldende fra 1.1. 2001.

Anbefalte artikler