Mye skal klaffe i etableringen av fastlegelistene

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Dette er Rikstrygdeverkets oppgave (1). For å nå i mål med denne prosessen før ordningen skal innføres 1.6. 2000, må deler av forberedelsene starte før det er endelig avklart om Legeforeningen sier ja til de avtaler som er forhandlet frem for fastlegeordningen.

Må gi kommunen beskjed

Kommunene har sendt ut brev til alle allmenn- og kommuneleger der de inviteres til å bli fastleger. Leger som ønsker å forhandle om fastlegeavtale må derfor melde fra til kommunen. Dette må skje innen 1. november.

– Å melde fra til kommunen om at man ønsker en fastlegeavtale betyr ikke at legen har forpliktet seg til å inngå fastlegeavtale, presiserer leder av Alment praktiserende lægers forening, Hans Kristian Bakke. – Det betyr kun at legen melder sin interesse for å forhandle med kommunen om fastlegeavtale dersom Legeforeningen beslutter å gå inn for ordningen med de avtaler som nå foreligger.

9. november vil kommunen gi tilbakemelding til legene. Et eventuelt avslag på ønsket om å inngå fastlegeavtale fra kommunen kan påklages. Dette må i så fall skje innen 16. november. Klagen rettes til Sosial- og helsedepartementet, som må ferdigbehandle klagen innen 30. november. Innen 1. desember må det være inngått avtaler mellom kommunene og legene, og kommunene må ha meldt fra til Rikstrygdeverket om hvem som blir allmennleger med kommunal avtale i deres kommune.

Befolkningens valg av lege

Alle allmennlegene med kommunal avtale registreres da av Rikstrygdeverket i et felles register for hele landet. Trygdeetaten bruker dette registeret når de skal sende ut legevalgskjema til befolkningen. Vedlagt legevalgskjemaet vil det ligge en liste over leger i kommunen adressatene er bosatt i, en brosjyre om fastlegeordningen og en veiledning for utfylling av skjemaet. I skjemaet er personopplysningene fylt inn, alt folk selv må gjøre er å fylle inn navnet på tre leger i prioritert rekkefølge. Om folk mister legevalgskjemaet sitt, vil de kunne få et nytt ved å henvende seg til trygdekontoret i kommunen. Etter planen vil utsending av legevalgskjema skje i februar, og befolkningens svarfrist settes slik at Rikstrygdeverket rekker å etablere de endelige listene. Ved ønske om å stå på liste hos leger i en annen kommune enn den man er bosatt i, vil man ved å ta kontakt med trygdekontoret kunne få utlevert lister over allmennleger med fastlegeavtale i andre kommuner.

Tung informasjonskampanje

For å forberede befolkningen på fastlegeordningen vil Sosial- og helsedepartementet sette i gang en stor informasjonskampanje. Denne starter opp i ukene før befolkningen mottar legevalgskjemaet i posten. Hensikten er blant annet å øke oppmerksomheten rundt denne forsendelsen. Kampanjen vil blant annet bestå av TV- og radioinnslag som kjøres i reklamepauser på de kommersielle kanalene og i informasjonsprogrammet Fulle 5 på NRK. I tillegg rykkes det inn kunngjøringsannonser i avisene og større annonser i en del ukepresse.

Anbefalte artikler