Landsstyremøtet i Lillehammer 18.–20. oktober 2000

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Helseminister Tore Tønne er til stede ved åpningen og skal holde et innlegg i forbindelse med helsepolitisk debatt på landsstyrmøtets første dag.

Redaksjonskomité

Under fjorårets landsstyremøte foreslo Hordaland legeforening å innføre en redaksjonskomité som skal samordne vedtakene som kommer under møtene. Sentralstyret har forberedt denne saken til årets møte. Styrets forslag til lovendringer forutsetter at en redaksjonskomité skal kunne tre i kraft dersom ett landsstyremedlem av landsstyret ønsker det. Landsstyret skal fremdeles kunne be om sentralstyrets oppfatning og anbefaling av vedtak og at valget på redaksjonskomité kun gjelder for det enkelte møte.

Sentralstyret foreslår følgende lovendringer: Saker tas opp til votering etter hvert som de er behandlet, med mindre ett av landsstyrets medlemmer ber om redaksjonskomiteens behandling. Redaksjonskomiteen redigerer innkomne forslag og legger frem innstilling for landsstyret. Landsstyret kan vedta at sentralstyret skal orientere og gi anbefaling om vedtak. Redaksjonskomiteen består av sju landsstyremedlemmer og velger selv sin leder. Sentralstyremedlemmer kan ikke foreslås. Valg av redaksjonskomité gjelder for det enkelte møte. Et nytt punkt er at valgkomiteen også skal fremme forslag på sju landsstyremedlemmer som utgjør redaksjonskomiteen.

Fastlegesaken

Saken kommer ikke opp til formell behandling, såfremt ikke landsstyret vedtar dette. Sentralstyret vedtok 28. september at de foreliggende avtaler: statsavtale, rammeavtale og tariffavtale med tilhørende protokoller, på en tilfredsstillende måte oppfyller mandatet, og anbefaler landsstyret å slutte seg til avtalene. Et ekstraordinært landsstyremøtet er berammet til 14. november 2000.

Årsmeldingen

Årsmeldingen omtaler Legeforeningens virksomhet fra 1. juli 1999 til 31. juni 2000. Meldingen er i sin helhet lagt ut på Legeforeningens hjemmesider, og fås tilsendt ved henvendelse til sekretariatet.

Prinsipp- og arbeidsprogrammet

Prinsipp- og arbeidsprogrammet gjelder for to år og ble vedtatt i fjor. Fremtidig organisering av sykehusvesenet, og store ferdigutdannede legekulls betydning for kvaliteten i turnustjenesten vil bli særskilt drøftet.

Regnskap og budsjett

Landsstyret behandler og godkjenner regnskapene for Legeforeningens virksomhet. Det er lagt opp til et nøkternt budsjett for 2001 uten ekstraordinære påkostninger.

Fagforeningspolitikk

Hordaland legeforening har fremmet forslag til vedtak om Legeforeningens fagforeningspolitikk.

Nytt valgtidspunkt

Det er foreslått å endre valgtidspunktet for sentralstyret, med utgangspunkt i endringen av tidspunktet for landsstyremøtene.

Tidspunkt for landsstyremøtene

Den nye regnskapsloven av juli 1998 har ført til at Legeforeningens landsstyre i fremtiden må behandle foreningens regnskaper innen 1. juli år om annet. Konsekvensene dette kan få for fremtidig valgtidspunkt og funksjonsperiode for sentralstyret, avdelingsstyrer, yrkesforeningsstyrer og spesialforeningsstyrer er landsstyresak. Sentralstyret har vedtatt å ha et ekstraordinært landsstyremøte i juni 2001 som skal behandle regnskap og budsjett, forslag til lovendringer som denne sak nødvendiggjør og ev. tilsetting av ny generalsekretær.

Ordinært landsstyremøte i oktober 2001 avholdes som forutsatt i Sandefjord med Vestfold legeforening som vertsskap. Dette møtet avgjør om dette nye sentralstyret skal fungere i 11/2 år eller 21/2 år. Lengden på styrefunksjonen for avdelingsstyrene, yrkesforeningsstyrene og spesialforeningsstyrene som skal velges høsten 2001, avklares på samme møte.

Ny generalsekretær

Generalsekretær Harry Martin Svabø fratrer i januar 2002. Et utvalg har avgitt en rapport om rekruttering av ny generalsekretær som er behandlet av sentralstyret. Sentralstyret har flere forslag til endringer: Sentralstyret tilsetter generalsekretær og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår. Sentralstyret fastsetter instruks for generalsekretæren og sekretariatet. I samme paragraf gjøres en tilføyelse om at presidenten har plikt til regelmessig kontakt med sekretariats ledelse, samt på sentralstyrets vegne å ta hånd om foreningens politikk og å lede forhandlinger overfor motparter.

I §16 om sekretariatet foreslås en ordlyd som presiserer forholdet mellom generalsekretæren og sentralstyret. Det er sentralstyret som ansetter/avslutter arbeidsforholdet med generalsekretæren. Gjensidig oppsigelsesfrist er seks måneder med mindre åremål er avtalt. Det foreslås at generalsekretæren ansetter medarbeidere og er ansvarlig for den daglige driften av sekretariatet og foreningen.

Sentralstyret foreslår for landsstyret at det nedsettes et internt rekrutteringsutvalg som gjør praktiske forberedelser til ansettelsen. Ansettelsesform, åremål eller løpende arbeidsavtale, vurderes i samråd med de enkelte kandidater. Uansett må et arbeidsforhold kunne avsluttes dersom avtalte forventinger ikke innfris.

Redaktøren

Det foreslås at sentralstyret skal ansette redaktør for Tidsskrift for Den norske lægeforening i fremtiden. For å sikre redaktørens redaksjonelle integritet og uavhengige stilling i forhold til sentralstyret, inntas tillegget: Ved en ev. beslutning om oppsigelse, suspensjon eller avskjed som redaktør, som etter redaktørens oppfatning grunner seg på uenighet om utøvelsen av redaktørens uavhengige redaksjonelle stilling eller andre redaksjonelle forhold, har redaktøren rett til å anke beslutningen inn for landsstyret eller ved fremmøte selv fremme sitt syn. Anken har i tilfelle oppsettende virkning.

Anbefalte artikler