Kortere lisenstid for leger over 75 år?

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

En av de få endringene departementet foreslår er at det fra legen fyller 75 til legen fyller 80 år, gis en lisens for en tidsperiode på inntil to år om gangen. Etter 80 år gis lisens for inntil ett år om gangen, dersom kriteriene for øvrig er oppfylt.

Legeforeningen synes det er unødvendig å korte gyldighetstiden for denne type lisenser, og foreslår at det for leger mellom 75 og 80 år kan søkes om lisens for inntil tre år om gangen. Men foreningen støtter departementets forslag om at for leger over 80 år som ønsker lisens og som fyller kravene, kan det utstedes lisens for inntil ett år om gangen. Per i dag er det omkring 224 leger som har lisens etter fylte 75 år.

Høringsbrevet fra departementet ligger

www.odin.dep.no/shd/norsk/publ/hoeringsnotater

Legeforeningens høringsuttalelse finnes i sin helhet på www.legeforeningen.no

Ingen høringsuttalelse om turnustjeneste

I forbindelse med innføring av den nye helsepersonelloven er forskrift om praktisk tjeneste/turnus for lege, fysioterapeut, jordmor og ortopediingeniør på høring.

Det foregår en revisjon av reglene om turnustjeneste for leger, og det foreliggende forslag har ikke tatt hensyn til dette arbeidet. Ny forskrift om turnustjeneste for leger må også ta hensyn til en eventuell innføring av en fastlegeordning. Legeforeningen finner at det ikke er hensiktsmessig å avgi høringsuttalelse til dette forskriftsutkastet, men venter til revisjon av reglene er ferdig.

Anbefalte artikler