Hva om fastlegeordningen må suspenderes?

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Forholdene knyttet til suspensjon er dels regulert i lov om helsetjenesten i kommune, forskriftens § 17, statsavtalen (normaltariffen) og kommuneavtalen (overenskomsten mellom Kommunenes Sentralforbund og Legeforeningen).

Fylkeslegen suspenderer

Det er fylkeslegen som i henhold til forskriftens § 17 etter søknad fra kommunen kan suspendere plikten til å inngå i en fastlegeordning. Dette kan bare innvilges når kommunen disponerer for få listeplasser i forhold til antall personer som ønsker å få plass på allmennlegenes lister. Det er beskrevet i merknad til denne paragrafen i forskriften hva kommunen plikter å gjøre for å unngå suspensjon:

– Søke om nødvendige hjemler

– Utlyse ledige hjemler

– Utlyse vikariat

– Forsøke å finne løsninger i samarbeid med nabokommuner

– Forsøke å finne lokale løsninger i samarbeid med legene

Kommunene kan ikke unngå suspensjon ved å pålegge legene lengre lister enn det bestemmelsene i avtalene åpner for. Fylkeslegens avgjørelse kan av kommunen og legene påklages til Sosial- og helsedepartementet.

Legens plikter ved suspensjon

I en situasjon med suspensjon vil ikke allmennlegene lenger ha et listeansvar, men i stedet ha plikt til å holde sin praksis åpen et visst antall timer per uke som i dag. Allmennlegene vil i en slik situasjon ikke tilkomme basistilskudd fra kommunen, men i stedet et fast tilskudd som i dagens driftstilskuddsmodell. Dette tilskuddet skal utgjøre kr 430 000 per år om allmennlegen har sin praksis åpen 28 timer eller mer per uke, 44 uker per år. (Dette er definisjonen av full kurativ virksomhet i kommuneavtalen pkt. 13.1). Ved mindre kurativ arbeidstid per uke avkortes tilskuddet forholdsmessig.

Allmennleger som ved suspensjon er fastlege i kommunen skal likevel ikke ha lavere tilskudd per måned enn gjennomsnittlig basistilskudd de siste tre måneder før suspensjonen.

Anbefalte artikler