Misbrukt mulighet?

Artikkel

Det er uklart hvem denne boken henvender seg til og hvilken intensjon forfatteren har hatt med utgivelsen. Temaet er teorier om alderdom og død, i utgangspunktet et spennende prosjekt. Stedvis har boken en populærvitenskapelig form der begreper fra biologi og medisin er omskrevet i tråd med dette. Stedvis har den et detaljeringsnivå på linje med en lærebok for medisinstudenter. Den er likevel langtfra en lærebok og på ingen måte en avhandling. Den oppfattes som en oppsummering og formidling av hva forfatteren ved litteraturgjennomgang har tilegnet seg av kunnskaper om alderdom og død, og det er slett ikke lite! I tillegg formidler han sine personlige synspunkter på disse fenomenene.

Boken er bygd opp med et forord, åtte kapitler med en oppsummering, en stikkordliste og en samlet litteraturliste. Den har en liten tabell, ingen illustrasjoner og innledningsvis Goethes dikt Das Alter , i egen oversettelse. Formatet er hendig og boken er lettlest.

Boken har dessverre en del skjønnhetspletter knyttet til form og språk. Litteraturlisten som er et stort antall meget gode referanser, finnes dels plassert spredt etter hvert hovedkapittel og dels etter mindre avsnitt, og dessuten som en omfattende liste til slutt. Det forekommer en rekke unøyaktigheter og inkonsekvenser både i forhold til forfatternavn, tidsskriftnavn og andre angivelser. I teksten er det mange skrivefeil og dårlig setningsbygning. Det er også for mange unøyaktigheter og feil i årstall, stedsangivelser og navn.

Innholdet er likevel interessant og mangfoldig, og dekker områder som levealder og befolkningsstatistikk, aldersforandringer og enkelte sykdommer i alderdommen, samt de fleste hovedteorier for aldringsprosessen. Detaljeringsgraden er svært varierende. Enkelte viktige teorier omtales bare fragmentarisk, for eksempel teorien om antagonistisk pleiotropi.

Anmelderen er likevel i tvil om denne boken bør anbefales, og i så fall for hvem. Ser man bort fra innvendinger som gjelder form, språk og delvis layout, vil den kanskje kunne pirre enkelte til økt leselyst om aldringsteorier og tilgrensende temaer. Sterkere språkrøkt og forlagsbistand hadde sannsynligvis gjort prosjektet mer vellykket.

Olav Sletvold

Geriatrisk seksjon

Regionsykehuset i Trondheim

Anbefalte artikler