Bevegelsesfor- styrrelser

Artikkel

Forskjellige former for bevegelsesforstyrrelser (movement disorders) er hyppige både blant nevrologiske og psykiatriske pasienter. Dette er et felt hvor det har skjedd betydelige fremskritt i løpet av de siste 20 – 30 år.

Det er mange forskjellige typer av bevegelsesforstyrrelser, men de er alle på en eller annen måte uttrykk for sviktende motorisk kontroll, og forekommer ved en rekke forskjellige sykdomstilstander. Basalgangliene inntar en sentral plass i kontrollen av motoriske funksjoner. Sykdomsprosesser som rammer disse hjernedeler manifesterer seg klinisk først og fremst som sviktende motorisk kontroll. Da i form av ufrivillige bevegelser (forskjellige dyskinesier og tremor), forandringer i muskeltonus (rigiditet og hypotoni) og vanskeligheter med å starte volontære bevegelser (akinesi) eller nedsatt tempo ved utførelsen av disse (bradykinesi).

Basalgangliene kan imidlertid ikke sees isolert, men må sees i sammenheng med bl.a. store deler av hjernebarken, thalamus, hjernestammen og cerebellum som de både anatomisk og fysiologisk er nær knyttet til.

Den foreliggende bok er et resultat av den betydelige nye viten om basalgangliene og bevegelsesforstyrrelser som vi har fått i de siste 20 – 30 år. Verden over er det en økende interesse for denne sykdomsgruppen både blant klinikere og basalforskere. Det er derfor grunn til å ønske et verk som det foreliggende velkommen. Det er et monumentalt ettbindsverk som tar for seg hele spekteret av bevegelsesforstyrrelser hva angår patofysiologi, diagnose og behandling. Boken er inndelt i ti hoveddeler og inneholder i alt 100 kapitler. Den har til sammen 121 medarbeidere, og redaktørene er professorene Anthony B. Joseph (psykiater) fra Harvard Medical School og Robert DR. Young (nevrolog) fra University of California.

La det være sagt med en gang at dette er standardverk som bør finnes ved alle nevrologiske avdelinger og sykehusavdelinger som tar seg av pasienter med bevegelsesforstyrrelser. Også basalforskere vil finne mye nyttig informasjon og kliniske perspektiver for deres virksomhet i denne boken. Med så mange forfattere er den naturlig nok noe ujevn, men dette virker ikke sjenerende. I de forskjellige hoveddeler omtales bl.a. bevegelsesforstyrrelser utløst av medikamenter, bevegelsesforstyrrelser ved demens og nevrodegenerative tilstander, ved psykiatriske lidelser, under søvn og bevegelsesforstyrrelser i barneårene. Det er fyldige litteraturreferanser etter hvert kapittel. Den avsluttende indeks (13 sider) kunne imidlertid ha vært noe fyldigere.

Rolf Nyberg-Hansen

Nevrologisk avdeling

Rikshospitalet

Anbefalte artikler