Bok og CD-ROM om vanskelig atferd ved demens

Artikkel

Avdelingsoverlege Kjell Martin Moksnes, Psykiatrisk divisjon ved Ullevål sykehus, er en av forfatterne av boken Behavioural and psychological symptoms in dementia (BPSD) from a nordic perspective. Boken er lagt ut i fulltekst på en CD-ROM. Boken finnes foreløpig bare på engelsk, mens det interaktive undervisningsmateriellet er med svensk tale og tekst. Det er også laget oppgaver basert på intervjuer med pasient og pårørende.

– Verken i primærhelsetjenesten eller i sykehus har de ansatte fått den opplæring og støtte som trengs for å ta seg av denne pasientgruppen, sier Kjell Martin Moksnes. I denne sammenheng er de pårørende en viktig ressursgruppe og en av målgruppene for undervisningspakken.

Moksnes sier at Nordens ledende demensforskere er enige om hvordan omsorg og behandling av pasienter innen området atferdsforstyrrelser ved demens skal være.

– Med de nye retningslinjene for behandling vi her presenterer, vil vi understreke at denne pasientgruppen må diagnostiseres, fordi behandling nytter, sier han.

Materiellet er utgitt av Nordisk rådsgruppe innen demens som er en uformell gruppe bestående av 11 fagpersoner.

– Vi er ikke oppnevnt av noe utenforstående organ med et fastlagt mandat, forklarer Moksnes. – Rådet arbeider på flere nivåer: En arbeidsgruppe med seks deltakere møtes jevnlig og står bak materialet som her blir omtalt, mens en referansegruppe består av 50 personer.

Bok og CD-ROM kan bestilles fra Cilag AS, Postboks 615 Skøyen, 0214 Oslo.

– Kari Ronge, Tidsskriftet

kari.ronge@legeforeningen.no

Forhandlingsdatabase

Som tillitsvalgt i Legeforeningen kan man legge inn egne erfaringer fra forhandlinger, stille spørsmål og lese andres innlegg i forhandlingsdatabasen på Internett. I de lokale fastlegeforhandlingene kan dette være til god hjelp. Forhandlingsavdelingen vil kvalitetssikre innholdet i databasen, og vil kommentere saker dersom noe er uklart.

Det er viktig at så mange som mulig bruker databasen, slik at den utvikles til å bli et nyttig verktøy.

Nettadressen er www.legeforeningen.no. Klikk på Lønns- og arbeidsvilkår og velg For tillitsvalgte.

Anbefalte artikler