Les mer om ...

Artikkel

Korridorpasienter

Korridorpasienter forekommer ofte eller regelmessig ved fire av fem indremedisinske avdelinger her i landet. Dette reduserer behandlingskvaliteten, og pasientene klager over støy, mangel på søvn og manglende privatliv.

For å løse problemet trengs tilstrekkelig reservekapasitet.

Korridorpasienter – et fenomen som kan unngås?

Korridorpasienter i indremedisinske avdelinger i 1998 og 1999

Korridorpasienter – konsekvenser for behandlingskvalitet og pasientintegritet

De usynlige pasientene – erfaringer med å ligge i korridor

Hvorfor har vi korridorpasienter?

Utgifter og inntekter i sykehus

Gjennomsnittskostnadene for behandling av nyfødte med medfødte livstruende tilstander i tarm og urinveier er kalkulert til nesten 300 000 kroner. Inntektene etter DRG-systemet er bare 100 000 kroner. Er en riktig DRG-prising overhodet mulig?

Kostnader ved pasientbehandling

Diagnoserelaterte grupper og neonatalkirurgiske pasienter

Diabetes

Moderne diabetesbehandling involverer pasientene i større grad enn før. Legen er ikke lenger bare behandler, men også rådgiver og veileder. Samtidig bør samarbeidet mellom første- og annenlinjetjenesten videreutvikles i diabetesomsorgen.

Er diabetesbehandling for vanskelig for allmennpraktikeren alene?

Personer med diabetes – fra brikker til aktører?

Diabetes i et internasjonalt perspektiv

Aterosklerose og infeksjon

Likhetstrekkene mellom aterosklerose og infeksjonssykdommer er påfallende både med hensyn til mikrobiologi og epidemiologi.

Aterosklerose og infeksjon – et paradigmeskifte?

Hjerte- og karsykdom og kosthold . . .

En undersøkelse av over 3 000 pasienter med aterosklerose viser at de har et gunstigere kosthold enn befolkningen for øvrig. Kostholdsråd fra leger er et praktisk og effektivt tiltak uten bivirkninger, men kunnskapen om kostintervensjon er begrenset og større og bedre studier er ønskelig.

Kosthold og forebygging av hjerte- og karsykdommer

Ikke-medikamentell behandling ved koronar høyrisiko

Kostholdet hos pasienter med aterosklerotisk sykdom sammen- liknet med befolkningen

Ernæring, kosttilskudd og koronar hjertesykdom

Forebyggende livsstilsråd mot hjerte- og karsykdommer i primærhelsetjenesten

Forekomst av plantesteroler i kostholdet og plantesterolers hypokolesterolemiske effekter

. . . og legemidler

Medikamentell forebygging av hjerte- og karsykdom anbefales om tiårsrisikoen overstiger 20 %. Mange ulike legemidler er aktuelle, men hensynet til kostnadseffektivitet bør motivere til bruk av de rimeligste tiltakene først.

Medikamentell forebygging av hjerte- og karsykdommer i allmennpraksis

Oesophagusvaricer

Strikkligatur anbefales som førstevalg for elektiv behandling for å hindre ny blødning fra oesophagusvaricer. Fra Regionsykehuset i Trondheim beskrives erfaringer med 22 pasienter.

Behandling av oesophagusvaricer med strikkligatur

Anbefalte artikler