Rettshjelpsordningen for leger

Odvar Brænden Om forfatteren
Artikkel

Ordningen har fungert siden 1995 og finansieres i sin helhet ved at medlemmene betaler 200 kroner hvert år. Det presiseres at dette ikke er en forsikringsordning hvor medlemmene har et ubetinget krav på å få dekket advokatutgifter ved forhandlinger eller søksmål, selv om saksforholdet faller inn under vedtektenes bestemmelser.

Støtte gis etter en konkret vurdering av utvalget for rettshjelpsordningen eller av sentralstyret i Legeforeningen. Det sier seg selv at støtten til den enkelte må tilpasses ordningens økonomi, som ikke tillater at alle saksforhold støttes fullt ut.

Vedtekter for ordningen kan leses i Legeforeningens årbok, side 260–3.

Prosedyrer for søknad om støtte

– Forhandlingsavdelingen som er sekretariatet i rettshjelpsordningen kontaktes så snart saksforholdet har oppstått, for eksempel når det varsles om oppsigelse fra arbeidsgiver, når det foreligger klage til fylkeslege, ved innkalling til politiavhør, når forliksklage er varslet eller er tatt ut, osv.

– Legen selv bør avstå fra handlinger i saken før saken er vurdert av sekretariatet, med mindre det er nødvendig å reagere straks, for eksempel for å unngå oversittelse av frister

– Sekretariatet kontaktes før det etableres kontakt med advokat

– Søknad om støtte til juridisk bistand skal sendes og behandles av rettshjelputvalget før advokaten utfører arbeid, dersom salæret helt eller delvis skal dekkes av rettshjelpsordningen

– Ved saker som skal behandles i domstolene, forutsettes at utvalget har gitt sitt samtykke til prøving før medlemmet tar ut stevning

– I helt spesielle unntakstilfeller kan advokat kontaktes direkte, men hvis sekretariatet kunne ha vært kontaktet, må det påregnes at påløpte advokatutgifter ikke vil bli dekket

– Alle søknader må ledsages av fyldig dokumentasjon (alle relevante saksdokumenter)

– Det forutsettes at rettshjelpsordningen orienteres om fremdriften i saken og resultatet

Rettshjelpsordningen omfatter ikke saker hvor Legeforeningen opptrer i rollen som fagforening, dvs. ved tarifftvister og andre tvister knyttet til oppfyllelse av avtaler som er inngått av Legeforeningen.

Vedtak om bistand i en sak avgrenses til det beløp for støtte som fremgår av vedtaket. Vedtaket innebærer ikke noe tilsagn om ytterligere støtte dersom vedtakets beløpsgrense overstiges.

Vedtak om dekning av utgifter til egen advokat ved domstolsprøving, innebærer ikke noe tilsagn om dekning av idømte saksomkostninger.

I erstatningssaker som omfattes av legenes ansvarsforsikring i Vital, skal forsikringsselskapet kontaktes direkte. Rettshjelpsordningen omfatter ikke saker som er omfattet av Legeforeningens kollektive ansvarsforsikring.

Kontaktperson for rettshjelpsordningen: Odvar Brænden, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo, telefon 23 10 90 00. E-post:

odvar.brænden@legeforeningen.no

Anbefalte artikler