Medlemsutviklingen i Legeforeningen

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Hittil i år er 565 personer utmeldt, mens 136 av disse har meldt seg inn igjen. På samme tidspunkt i fjor var 148 utmeldte og 23 av disse er nå innmeldt på nytt.

– Dette må tas alvorlig, sier generalsekretær Harry Martin Svabø, selv om han er klar over at mange av utmeldingene skyldes at medlemmer er blitt meldt ut av foreningen på grunn av manglende kontingentbetaling.

Sett over flere år er imidlertid medlemsutviklingen positiv, med en tilvekst på omkring 500 medlemmer i året. Organisasjonsprosenten blant leger i Norge ligger stabilt og høyt på omtrent 94 %. Per i dag har foreningen 19 143 medlemmer, mot 18 945 ved begynnelsen av året.

Meldt ut i oppryddingsaksjon

De fleste av de som melder seg ut av Legeforeningen gjør ikke selv noe aktivt valg om ikke å være medlem. De blir utmeldt fordi de ikke betaler kontingenten. Legeforeningen hadde i vinter en gjennomgang av kontingentbetalingen som resulterte i at mange ble utmeldt fra 31.12. 1999 på grunn av dette. Denne oppryddingsaksjonen kan derfor forklare mye av den negative medlemsutviklingen første halvår i år.

– Men dette betyr ikke at vi ikke tar medlemsutviklingen på alvor, sier generalsekretær Harry Martin Svabø. – Dette er et klart signal til oss om at vi må skjerpe oss, og gjøre det mer attraktivt å være medlem.

Legeforeningen har derfor nå satt i verk et prosjekt som har til hensikt å tydeliggjøre fordelene ved å være medlem av foreningen samt å se på fremtidige medlemsfordeler.

Av de som er utmeldt i 1999 og hittil i år, er rett over 30 % medisinstudenter. Organisasjonsprosenten er også lavere i Norsk medisinstudentfor-ening enn i Legeforeningen generelt. 69 % av alle medisinstudenter er medlemmer, mot 94 % av alle leger (se side 2715).

– At mange meldes ut fordi de ikke betaler kontingenten tyder etter mitt syn på dårlig profileringsarbeid. Vi må bli flinkere til å fortelle hva vi gjør og hvorfor dette er viktig for medlemmene. Vi i Norsk medisinstudentforening (Nmf) har sett på rapporten fra Legeforeningens profilutvalg, og vi synes det står mye bra der. Vi har også hatt et eget utvalg som jobber med Nmfs profilering i år, og vi har satset mye på å gjøre Internett-sidene våre til et godt verktøy for studenter, sier Mona Fenstad, leder i Nmf.

Mona Fenstad

Fenstad er enig med Svabø i at ethvert tegn på sviktende rekruttering må tas meget alvorlig, men vil være forsiktig med å foreslå konkrete tiltak.

– Nmf har tenkt å sende ut ett nummer av Æsculap til alle studenter som ikke er medlemmer, for å forsøke å verve disse, forteller hun.

Uten ansvarsforsikring?

Omtrent 40 % av de som er utmeldt i 1999 og hittil i år, er utenlandske leger.

– Halvparten av de utmeldte utenlandske legene praktiserer ikke lenger i Norge, opplyser Anders Taraldset, seksjonssjef for register og statistikk i Legeforeningen. Dette er derfor en naturlig årsak til en del av utmeldingene.

Over 60 % av de 600 legene i Norge som aldri har vært medlemmer av Legeforeningen er også utenlandske statsborgere. Dette tilsvarer i underkant av 400 leger, og i tillegg kommer de over 100 utenlandske legene som er utmeldt. Noe som innebærer at om lag 500 utenlandske leger nå praktiserer i Norge uten å være medlem av Legeforeningen. I tillegg kommer leger i et ukjent antall kortvarige vikariater. Siden medlemskapet i Legeforeningen inkluderer en ansvarsforsikring som leger er pliktig til å ha, kan dette bety at flere utenlandske leger i Norge praktiserer uten dekkende ansvarsforsikring.

– Dette viser at studenter og utenlandske leger er viktige målgrupper for oss når vi nå skal starte arbeidet med å tydeliggjøre hva medlemskapet i Legeforeningen innebærer, sier Harry Martin Svabø.

Anbefalte artikler