Landsstyremøte om sommeren?

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Bakgrunnen for forslaget er den nye regnskapsloven av juli 1998. Denne innebærer at landsstyret i fremtiden må behandle foreningens regnskaper innen 1. juli år om annet. Dette gjelder også regnskapene til Syke- og pensjonsordningen for leger (SOP). Sentralstyret besluttet derfor å sende på høring et forslag om å flytte landsstyremøtet. Det foreslås også at Legeforeningens organ velges det året det er hovedtariffoppgjør og tiltrer

1. juli samme år med funksjonstid i to år.

Funksjonsperioden for sittende landsstyre, sentralstyre og styrene i fylkesavdelingene, yrkesforeningene og spesialforeningene foreslås forlenget til 30.6. 2002 som en overgangsordning, dersom forslaget om å flytte landsstyremøtet fra og med 2001 blir vedtatt.

Saken skal behandles på landsstyremøtet i oktober, og høringsfristen er 1.9. 2000.

Anbefalte artikler