Flere primærleger i distriktene søker utdanningsstøtte

Olav Rabben Om forfatteren
Artikkel

Tilskuddsordningen er et av flere statlige virkemidler som skal bidra til å øke stabiliteten i primærhelsetjenesten, og den forvaltes av Legeforeningen. Til sammen er 522 søknader behandlet så langt i år. 130 av disse var i forbindelse med tilskudd til veiledning, mens 392 var i forbindelse med tilskudd

til kurs/kongresser. Totalt er det utbetalt 832 069 kroner, fordelt med 278 054 kroner som støtte til veiledning og 554 015 kroner som støtte til deltakelse på kurs/kongresser. Det er foreløpig ikke mottatt søknader vedrørende opplæring i samisk språk.

Midlene fordeler seg slik på fylkene:

  • – Sogn og Fjordane 25 016 kroner

  • – Nord-Trøndelag 116 643 kroner

  • – Nordland 378 086 kroner

  • – Troms 159 105 kroner

  • – Finnmark 153 218 kroner

Tilskuddsordningen

Ordningen omfatter tre tiltak: Deltakelse ved kurs og konferanser, veiledningsgrupper og opplæring i samisk språk. Det er bare leger i fast stilling eller med kommunal driftsavtale som kan søke om støtte. Målet med tilskuddet er å stimulere til at leger i utkantkommuner tar videre- og etterutdanning. Tilskuddet skal bidra til å redusere distriktsulempene med større reise- og oppholdsutgifter og økt tidsbruk til reise for leger i utkantkommuner som ønsker å delta i videre- og etterutdanning. Gjennomføring av videre- og etterutdanning forventes å bidra til fagutvikling og oppbygging av faglig nettverk. Oppstart av spesialistutdanning forventes å ha en stabiliserende effekt gjennom at leger som begynner utdanningen blir bofast i kommunen til utdanningen er gjennomført.

Kontakt økonomiavdelingen i Legeforeningen, telefon 23 10 90 00, eller les om ordningen på Legeforeningens hjemmeside (www.legeforeningen.no).

Anbefalte artikler