Nyttig om antioksidanter

Artikkel

Denne boken er basert på en kongress om antioksidanter som ble avholdt i 1997. Redaktørene henvender seg i første rekke til de som driver forskning innen feltet antioksidanter og de som har interesse av å sette seg inn i dette. Hensikten er å gi oppdatert informasjon om et forskningsfelt hvor det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål.

Boken er på engelsk og består av 31 selvstendige kapitler. Nesten alle kapitlene baserer seg på foredrag som ble holdt på kongressen og er forfattet av foredragsholderne. Kapitlene er illustrert med figurer og tabeller som vitenskapelige artikler flest. Boken har vanlig bokformat og stive permer.

Generering av oksygenradikaler og derpå følgende vevsdestruksjon er en viktig del av patogenesen for mange sykdommer. Det er derfor grunn til å anta at antioksidanter kan ha en beskyttende effekt ved en rekke patologiske tilstander.

Den første delen av boken tar for seg de forskjellige antioksidanters virkningsmekanisme. Senere er det kapitler som omhandler deres rolle i forskjellige sykdommer. Størst plass er blitt viet antioksidanter og koronar hjertesykdom og antioksidanter og maligne sykdommer. I tillegg er det kapitler om antioksidanters rolle for diabetes, Alzheimers sykdom, lungesykdommer, katarakt, senil maculadegenerasjon og kognitiv funksjon hos eldre.

De aller fleste innleggene baserer seg på eksperimentell forskning i in vitro-systemer eller dyreforsøk. En del av artiklene omtaler også epidemiologiske data og kliniske studier. Etter mitt skjønn gir boken god innsikt i hvordan antioksidanter virker og at de har potensiell beskyttende effekt overfor mange sykdommer. Det går også frem av boken at det mangler svært mye data, spesielt når det gjelder nytten av isolerte antioksidanter som tilskudd til vanlig kost. På grunn av at det er forskjellige forfattere til hvert kapittel blir det en god del gjentakelser, men det er også med på å gjøre boken mer lettlest og forståelig etter hvert.

Alt i alt er boken informativ og nyttig for alle som vil sette seg inn i forskning omkring antioksidanter.

Egil Hagen

Medisinsk avdeling

Aust-Agder Sentralsjukehus

Arendal

Anbefalte artikler