Flerkulturelt forebyggende arbeid

Artikkel

Dette er en bok som har sitt utspring i erfaringer fra prosjektet Leksehjelp i Oslo indre øst som pågikk fra 1995 – 97. Den er et sentralt bidrag i debatten om flerkulturelt forebyggende arbeid. Den er skrevet som en metodebok med forsøk på å sette ord på holdninger, verdier og metoder. Målgruppen er hovedsakelig alle som arbeider for å bedre oppvekstvilkår for barn og unge.

Boken har en tredelt oppbygging. Første del omhandler den mestringsorienterte tenkningens idégrunnlag, med en flerkulturell verdiforankring og et menneskesyn som forebyggende arbeid kan basere seg på. Annen del dreier seg om de grunnleggende metodiske faktorene som denne mestringsmetodikken bygger på. Siste del handler om leksehjelpens sosialpedagogiske metode med fokus på forebygging av taps- og nederlagsopplevelser.

Boken er lettlest og krydret med en rekke gode praktiske eksempler fra det nevnte leksehjelpprosjektet. Dette gjør inneholdet interessant og forståelig også for de som ikke er så innviet i begreper som mestring og metodikk.

Forfatteren Odd Erik Germundsson ønsker å bidra til en prosess der man legger større vekt på verdiforankring, kompetanse, mestringsopplevelser og selvbildedannelse i forebyggende arbeid. Det er viktig å rette oppmerksomheten mot individets ressurser og muligheter. Mange barn og unge med vanskelige oppvekstvilkår eller traumatiske opplevelser fra hjemlandet må ikke sees på som ofre, men som individer med fremtid og muligheter. ”Du er verdifull! Derfor må du ta godt vare på deg selv og fremtiden din.” Dette er noe av budskapet i boken og som må prege møtene mellom voksne og barn i vårt forebyggende arbeid.

De erfaringer som ble gjort i prosjektet Leksehjelp i Oslo indre øst var svært positive. Boken beskriver viktige forutsetninger for å kunne lykkes med et slikt prosjekt. Hvilke kvaliteter som bør være til stede for å kunne se resultater av forebyggende arbeid blant barn og unge blir omtalt.

Boken bidrar til å gi leseren bedre innsikt og et nyansert syn i arbeid med barn og unge, spesielt de med fremmedkulturell bakgrunn. Dette vil klart være til nytte også i arbeid på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten. Boken kan absolutt anbefales.

Eirik Nesset

Fjell legesenter

Drammen

Anbefalte artikler