Erfaringsnært om spiseforstyrrelser

Artikkel

Boken SterkSvak er en del av et veiledningstilbud om spiseforstyrrelser. I tillegg til boken finnes en video og en CD samt en veileder som omhandler hvordan disse hjelpemidlene kan benyttes.

Denne håndboken om spiseforstyrrelser er skrevet for pasienter, pårørende og behandlere. Boken er inndelt i fem deler som er tydelig atskilte ved fargebruk: Hva er spiseforstyrrelser, Behandlerboken, Selvhjelpsboken, Familieboken og Tilbehør.

Den første delen er en klinisk presentasjon av de forskjellige spiseforstyrrelsene med epidemiologi. Modeller som brukes for å beskrive spiseforstyrrelsene er omtalt.

I annen del, Behandlerboken, finnes en grei presentasjon av de viktigste differensialdiagnosene. Ansvarshavende lege bør gjøre en differensialdiagnostisk utredning i de viktigste hovedretningene: endokrinologi, gastroenterologi, infeksjoner eller tumor. Avsnittet om Simmonds sykdom burde vært erstattet av en kort omtale av hvordan den allmennpraktiserende lege tar stilling om hypofysesvikt er en aktuell differensialdiagnose. Begge de to første delene fungerer godt, mest fordi forfatteren har lyktes med å presentere stoffet erfaringsnært, samtidig som det er tilstrekkelig kortfattet og oversiktlig.

Omtalen av den praktiske organiseringen av behandlingstilbudet i sykehus er begrenset til noen få sider. Forfatteren har hatt kjennskap til at Helsetilsynets veileder Alvorlige spiseforstyrrelser – retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten (1) ville bli publisert sommeren 2000 og at organiseringen av tilbudet i sykehusene omtales der.

De neste delene, Selvhjelpsboken og Familieboken, er bygd over samme tilnærming, kanskje i enda større grad erfaringsnært, derved fremstår teksten som engasjerende og lettlest. Til slutt i boken under Tilbehør omtales blant annet diagnostiske kriterier for spiseforstyrrelsene, navn og adresser på selvhjelpsorganisasjonene og aktuelle Internett-adresser med kortfattet omtale av kvaliteten av disse adressene.

SterkSvak vil leve opp til intensjonene om å spre kunnskap blant pasienter og pårørende. For allmennpraktiserende leger og andre som behandler pasienter med spiseforstyrrelser i primærhelsetjenesten vil denne boken kunne tilfredsstille et udekket behov for oppdatert veiledning. Holdninger og enkle teknikker som har vist seg å være effektive blir omtalt på en lettfattelig og anvendelig måte. Forslag til formuleringer er gode startpakker for den uerfarne behandleren. For behandlere i spesialisthelsetjenesten er SterkSvak verdifull, dels på grunn av den praktiske tilnærmingen til behandling, dels på grunn av mulighetene for å bruke delene Selvhjelpsboken og Familieboken i samarbeid med pasient og pårørende.

SterkSvak. Håndboken om spiseforstyrrelser anbefales for pasienter, pårørende og behandlere.

Stein Frostad

Medisinsk avdeling

Haukeland Sykehus

Anbefalte artikler