Notiser

Allmennmedisinsk forskningsutvalg Om forfatteren
Artikkel

Kommunikasjons-ferdigheter har effekt

Avdelingsleder i Legeforeningens pedagogiske avdeling, Bjørn Oscar Hoftvedt, sier det er dokumentert at måten legen kommuniserer med pasienten på, kan ha betydning for behandlingsresultatet: – Utfordringen for legene blir å lære seg de ferdighetene som kan gjøre kommunikasjonen og dermed behandlingen mer effektiv.

I 1986 utviklet Legeforeningen utdanningsprogrammet Konsultasjonen i fokus til bruk i spesialistutdanningen i allmennmedisin. Hensikten med programmet var at allmennpraktikere skulle få et verktøy til å evaluere egne konsultasjoner. Programmet skulle også stimulere allmennleger til å videofilme egne konsultasjoner og diskutere disse med kolleger i en gruppe. I 1995 kom programmet Refleksjoner . Det handler om kommunikasjon i sykehus, og målgruppen er sykehusleger.

Nytt nasjonalt råd for høyere utdanning

Det norske universitetsråd og Det norske høgskolerådet har gått sammen i et felles, sektorovergripende råd for høyere utdanning: Universitets- og høgskolerådet (UHR). Det nye rådet skal bidra til utviklingen av forskning og høyere utdanning i Norge og fremme koordinering og arbeidsdeling mellom institusjonene. Sammenslutningen skjer fordi det ikke lenger er grunnlag for en enkel todeling mellom universitetssektor og høgskolesektor.

Rektor Tove Bull, Universitetet i Tromsø, er valgt til leder for Universitets- og høgskolerådet. Sekretariatet vil om en tid bli samlokalisert i Oslo.

Protokollvurderinger fra Allmennmedisinsk forskningsutvalg

Allmennmedisinsk forskningsutvalg er et organ under Norsk selskap for allmennmedisin, som jobber for at allmennpraktikere skal skaffe seg forskningserfaring. For at prosjekter de deltar i skal ha best mulig kvalitet og relevans for allmennmedisin, foretar utvalget vurdering av prosjektene. Til nå er to prosjektprotokoller vurdert og godkjent.

1 Kartlegging av hvordan pasienter med diagnosen kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) behandles i allmennpraksis i Norge.

2 Serum urinsyre som risikofaktor ved hypertensjon – en tverrsnittsundersøkelse.

Protokollvurderingene i sin helhet

finnes på: www.uib.no/isf/nsam/afu/prosjekt.htm

Anbefalte artikler