Notiser

Artikkel

OL-utstyr merkes med DNA

Arrangørene av OL i Sydney har bestemt at alt offisielt OL-utstyr skal DNA-merkes for å hindre etterlikninger og piratkopiering, melder Genialt som utgis av Bioteknologinemda. Biter av DNA fra en anonym idrettsutøver er blitt kopiert med PCR-teknikk og brukt i merkeblekk. Den usynlige merkingen kan bare avleses av en bestemt skanner, og siden det humane genom består av tre milliarder basepar, vil ikke produsentene av forfalskede varer ha en sjanse til å lage merkeblekk med de samme DNA-bitene.

Ny Bioteknologinemnd oppnevnt

Bioteknologinemnda, som ble etablert i 1991, er en rådgivende offentlig instans for samfunnsspørsmål og etiske problemstillinger knyttet til bioteknologi og genteknologi. Nemnden skal spre informasjon og fremme debatt, gi råd til myndigheter og forvaltningsorganer, og avgi uttalelser i saker som berører bioteknologiloven og genteknologiloven. I de nærmeste årene forventer man at de viktigste temaområdene vil være bioteknologisk næringsutvikling, ernæringsmessig og medisinsk bruk av bioteknologi og miljø- og samfunnsvirkninger av bioteknologisk matproduksjon. Bioteknologinemnda utgir en rekke publikasjoner, bl.a. tidsskriftet Genialt .

Gruppe for medisinsk teknikk

Det første møtet arrangeres i Ingeniørenes hus i Oslo 19. september, klokken 13.30-16.00. Temaet er Rikshospitalet og de utfordringene ved å bygge og utruste et komplisert hospital. Kontakt Ole G. Hagen, e-post olghagen@online.no

Røyketelefonen

Røyketelefonen til Statens tobakksskaderåd er en gratis veiledningstjeneste som kan nås på nummer

800 400 85.

Her gir spesialtrente veiledere råd om røykeavvenning og informasjon om tobakksskader.

Informasjon og materiell om tobakk finnes på: www.tobakk.no

Nevrologiens fremtid

Norsk nevrologisk forening har utarbeidet ny generalplan for spesialiteten

nevrologi. I planen reflekteres

foreningens syn på norsk nevrologi

i dag og for fremtiden.

Planen beskriver nevrologiens faglige innhold i dag, og det trekkes opp grenser mot andre spesialiteter. Det understrekes at det er en viktig oppgave for nevrologer å bidra til å forebygge nevrologiske lidelser, blant annet gjennom helseopplysning.

Ifølge generalplanen har behovet

for akutt nevrologisk diagnostikk og

behandling økt de siste årene, og bemanningen har ofte ikke økt tilsvarende. Norsk nevrologisk forening har derfor utarbeidet et strategidokument for å

bidra til rekrutteringen. Et av tiltakene er å gjøre de nevrologiske avdelingene mer attraktive for utdanningskandidater.

Generalplanen berører også hovedlinjer i norsk nevrologisk forskning, nevrologiutdanningen og organiseringen av faget. Den finnes i sin helhet på Internett: www.nevrologi.no

Endring av opplysninger om tillitsvalgte

Endring av opplysninger om tillitsvalgte i Legeforeningen kan gjøres direkte over Internett. Gå inn på Legeforeningens nettsider (www.legeforeningen.no), klikk på Lønns- og arbeidsvilkår, deretter på Tillitsvalgte. Da kommer det frem et kart med oversikt over alle tillitsvalgte. Øverst på siden er det en lenke til et skjema som medlemmene kan bruke til å melde fra om endringer. Fra skjemaet går det en e-post til organisasjonsavdelingen som gjør rettelser i registeret.

Anbefalte artikler