Helsefakta

Artikkel

Regulativlønn

Månedsfortjeneste

Totallønn

Alle med medisinsk utdanning

1986–99

–0,4

1990–99

9,3

26,7

1996–99

–0,4

11,5

11,4

Turnusleger

1986–99

6,4

1990–99

13,0

31,4

22,5

1996–99

0,4

12,7

12,3

Assistentleger II

1986–99

8,2

1990–99

20,6

42,7

31,4

1996– 99

–1,1

16,1

13,1

Assistentleger I

1986–99

–4,6

1990–99

16,7

30,0

24,6

1996–99

–1,1

11,6

15,4

Legespesialister

1996–99

–1,4

–9,0

–13,0

Overleger ved fylkessykehus

1986–99

–7,5

1990–99

6,5

19,8

20,8

1996–99

–1,6

7,9

8,2

Overleger ved universitetssykehus

1986–99

–12,7

1990–99

2,0

14,8

18,5

1996–99

–1,1

12,0

11,4

Overleger ved alle sykehus (vektet)

1986–99

–9,3

1990–99

5,6

18,0

19,5

1996–99

–1,5

8,7

8,8

Avdelingsoverleger ved fylkessykehus

1986–99

–5,8

1990–99

8,6

24,4

25,5

1996–99

5,6

14,1

14,8

Avdelingsoverleger ved universitetssykehus

1986–99

–9,0

1990–99

6,5

30,7

34,7

1996–99

4,2

25,5

25,8

Avdelingsoverleger ved alle sykehus (vektet)

1986–99

–6,4

1990–99

8,5

24,2

25,3

1996–99

5,5

15,3

15,9

Kommuneleger II

1986–99

3,5

1990–99

11,6

17,0

18,5

1996–99

3,0

1,3

2,5

Kommuneleger I

1986–99

–6,4

1990–99

5,3

8,6

8,8

1996–99

2,1

5,0

4,8

Kommuneoverleger

1986–99

–7,0

1990–99

11,7

14,5

14,5

1996–99

6,2

7,4

7,1

Bedriftsoverleger

1990–99

6,9

9,0

9,0

1996–99

5,8

6,2

6,2

Månedsfortjeneste = regulativlønn + faste og variable tillegg. Totallønn = månedsfortjeneste + variabel overtid. Reallønnsutvikling er den prosentvise lønnsutviklingen korrigert for prisstigning.Tallene er beregnet på grunnlag av: Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks samt lønns- og personalstatistikk for kommunale arbeidstakere. Statistikk basert på PAI-registeret 1.10. 1999. Hovedoversikt. Oslo: Kommunenes Sentralforbund, 2000.Se også Helsefakta i nr. 14–16/2000. Mer lønnsstatistikk finnes på: www.legeforeningen.no/statisti/lonstat.htm

Anbefalte artikler