Utdrag fra sentralstyrets møte 26.4. 2000

Artikkel

Formalisert etterutdanning

Spesialitetsrådet har ved et arbeidsutvalg utarbeidet en rapport Legeforeningens videre arbeid med en mer formalisert etterutdanning . Det foreslås et system med en mest mulig selvstyrt etterutdanning hvor legen selv lager en plan for egen etterutdanning samordnet med virksomhetens behov. Legen selv registrerer sin etterutdanning, og den evalueres i forhold til legens behov og behovet på arbeidsplassen.

Rapporteringen videre er foreslått må skje sammen med rapporteringen fra utdanningsinstitusjonene. Det er foreslått et pilotprosjekt for å teste ut den foreslåtte ordning for etterutdanning, og det er foreslått at dette omfatter Kirurgisk avdeling, Rana sykehus, Aker sykehus og øyespesialister i Telemark. Det opprettes en prosjektgruppe for gjennomføring av pilotprosjektet. Det vil bli opprettet en evalueringsgruppe i samarbeid mellom Legeforeningens forskningsinstitutt og pedagogisk avdeling. Oppstart blir 1.1. 2001 med avslutning 31.12. 2001.

Sentralstyret vedtok å gi sin tilslutning til forslagene i rapporten fra arbeidsgruppen.

Landsstyresak: spesialistreglene i ortopedisk kirurgi

På bakgrunn av Legeforeningens henvendelse i 1998 til spesialitetskomiteene om redigering av spesialistreglene med fjerning av sideutdanning hadde spesialitetskomiteen i ortopedisk kirurgi fremmet et forslag om endring av spesialistreglene i ortopedisk kirurgi ved å fjerne det obligatoriske krav om 1/2 år nevrologi eller nevrokirurgi. Forslaget ble underlagt vanlig organisasjonsmessig behandling som ledd i forberedelse av saken for landsstyret 1999.

Av forskjellige årsaker fant spesialitetskomiteen det riktig å trekke forslaget fra behandling i landsstyret 1999. Det forelå på nytt forslag fra spesialitetskomiteen i ortopedisk kirurgi om å fjerne krav til 1/2 års tjeneste ved nevrologisk eller nevrokirurgisk avdeling. Sentralstyret vedtok å oversende saken til uttalelse til spesialitetskomiteer, avdelinger, spesialforeninger, yrkesforeninger som ledd i forberedelse av saken for landsstyret med høringsfrist 15.6. 2000.

Landsstyresak: endring av spesialistreglene i øyesykdommer

I forbindelse med redigeringen av spesialistreglene hadde spesialitetskomiteen i øyesykdommer også fremmet forslag om endring av spesialistreglene i øyesykdommer. Komiteen hadde foreslått at det obligatoriske krav om 1/2 års nevrologi eller nevrokirurgi skulle fjernes. Dette ble ansett å være en prinsipiell endring som ikke kunne foretas i forbindelse med redigering av spesialistreglene. Hvis komiteen ønsket å opprettholde sitt forslag om å fjerne det obligatoriske kravet om 1/2 års nevrologi eller nevrokirurgi i spesialiteten øyesykdommer, måtte dette inneholde en konsekvensvurdering, og fremmes som egen sak og underlegges vanlig organisasjonsmessig behandling. Spesialitetskomiteen hadde nå fremmet et formelt forslag om å fjerne det obligatoriske kravet om 1/2 år i nevrologi/nevrokirurgi til spesialiteten øyesykdommer. Sentralstyret vedtok å oversende saken til uttalelse til spesialitetskomiteer, avdelinger, spesialforeninger, yrkesforeninger som ledd i forberedelse av saken for landsstyret med høringsfrist 15.6. 2000.

Vurdering av spesialiteten geriatri

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling hadde bedt Statens helsetilsyn om å vurdere om geriatri bør bli hovedspesialitet og å konkretisere ulike elementer som burde være obligatorisk i en eventuell ny hovedspesialitet i geriatri. Sentralstyret vedtok å anbefale overfor Helsetilsynet at det nedsetter et utvalg til å gjennomgå geriatri med tanke på vurdering av fortsatt grenspesialitet under indremedisin eller egen hovedspesialitet.

Sjekkliste i spesialiteten geriatri

Sentralstyret vedtok å anbefale overfor Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling å innføre attestasjonsskjema/sjekkliste som vedlegg til søknad om spesialistgodkjenning i geriatri. Det anbefales at sjekklisten tas i bruk umiddelbart, men den tillegges ikke vekt ved behandling av søknad om spesialistgodkjenning før etter 1.1. 2003.

Redaksjonell endring av generelle spesialistregler

Det var foreslått av sekretariatet at de generelle spesialistregler burde gjennomgå en redaksjonell endring på bakgrunn av Forskrift om spesialistutdanning av leger og godkjenning og tilbakekalling av godkjenning av leger som spesialist fastsatt ved Regjeringens resolusjon 3. 9. 1998, og for øvrig på bakgrunn av de endringer som er skjedd ved at Sosial- og helsedepartementet/Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling har overtatt en del av den myndighet som Statens helsetilsyn tidligere hadde.

Sentralstyret vedtok at §10, 11 og 12 utgår fra generelle bestemmelser for spesialistutdanningen under henvisning til at disse bestemmelser omfattes av Forskrift om spesialistutdanning av leger og godkjenning og tilbakekalling av godkjenning av leger som spesialist fastsatt ved Regjeringens resolusjon 3.9. 1998.

Forskningsutvalget for 2000–2001

Etter å ha innhentet forslag fra de medisinske fakulteter, Yngre legers forening og Forening for leger i vitenskapelige stillinger vedtok sentralstyret å gi Forskningsutvalget slik sammensetning for perioden 2000–2001: Jon Lekven (leder), Per Hjortdahl (sekretær), Truls Myrmel, Helge Waldum, Ole Petter Ottersen, Asle Medhus, Christian Drevon og Bjørn Guldvog.

Henvisningsregler i en fastlegeordning

I en fastlegeordning er det en forutsetning at det etableres klare regler og rutiner for henvisning til spesialisthelsetjenesten. Fastlegeordningen forutsetter også gode rutiner for tilbakemelding fra spesialist til fastlege. Samtidig har landsstyret vedtatt at en ny henvisningsordning ikke må føre til at pasientenes tilgang til og mulighet for å få spesialisthelsetjenester med stønad fra folketrygden reduseres.

Sentralstyrets vedtak:

– Systemet for honorering av spesialistkonsultasjoner er allerede i noen grad innrettet for å sikre en riktig bruk av spesialisthelsetjenestene. Dette systemet bør videreutvikles. Det ansees ikke hensiktsmessig å innføre en absolutt henvisningsplikt.

– Henvisningsordningen skal baseres på tidligere inngått avtale mellom PSL og Aplf om dette spørsmålet.

– Spesialister som arbeider for folketrygden skal sende tilbakemelding til pasientens fastlege.

– Det er ønskelig at spesialisthelsetjenesten primært mottar henviste pasienter. Det søkes innført en ny egenandelstakst for pasienter som oppsøker spesialist uten henvisning, innenfor en uendret inntektsramme.

Landsstyrets vedtak om fastlegeordningen

Etter anmodning fra presidenten har sentralstyret foretatt en vurdering av hvorvidt de krav Legeforeningen har fremsatt i forbindelse med avtalene og det øvrige arbeidet med fastlegeordningen, er i samsvar med de vedtak som landsstyret fattet i oktober 1999.

Vedtak: Sentralstyret har med seks mot tre stemmer vedtatt at de krav som ble fremført i forhandlingsmøte med staten og KS 5.4. 2000 oppfyller de forutsetninger landsstyret har lagt til grunn i sitt vedtak. Mindretallet utgjøres av Leif Næss, Gerd Tranø og Helge Bjørnstad Pettersen.

Protokolltilførsel fra Leif Næss: Mindretallet (Tranø, Bjørnstad Pettersen og Næss) mener at sentralstyret ikke følger opp landsstyrets vedtak, og beklager at Dnlf ikke har fremmet noen krav i forhandlingene som sikrer at pasienter og leger som ønsker å stå utenfor fastlegeordningen vil være dekket av noen form for refusjon. Mindretallet mener derfor at Legeforeningens forhandlingsutvalg må instrueres til å fremme krav om et avtaleverk for pasienter og leger utenfor ordningen og suspenderte kommune, jf. sak 8, punkt 3 fra landsstyret av oktober 1999. Mindretallet viser også til at landsstyret vedtok å legge dette til grunn for forhandlingsmandatet i fastlegeordningen.

Evaluering av nye enheter ved Ullevål sykehus

Fra direktøren ved Ullevål sykehus hadde Legeforeningen fått en henvendelse der de meddeler at Ullevål sykehus har etablert en kvinne-barn-klinikk og et hjertesenter med en noe annen organisering og ledelsesmodell enn resten av sykehuset. Modellene skal evalueres i samarbeid med Sintef, og Legeforeningen ble forespurt om å oppnevne en observatør i stillingsgruppen for evalueringen. Sentralstyret oppnevnte Haldor Slettebø.

Ny generalsekretær fra 2002

Nåværende generalsekretær, Harry Martin Svabø, går av ved nådd aldersgrense 31.12. 2001. Fra generalsekretæren forelå opplegg til prosedyre for rekruttering og ansettelse av en ny person i stillingen.

Sentralstyret vedtok som forberedelse til skifte av generalsekretær ved Svabøs fratreden per 1.1. 2002 å nedsette et internt konstitusjons- og rekrutteringsutvalg med to medlemmer og utpeker utvalgets sekretær blant sekretariatets medarbeidere. Utvalget kan knytte til seg en ekstern konsulent.

Utvalget skal vurdere det formelle grunnlag for nåværende ordning av foreningens sentrale ledelse med henblikk på tilpasning til et system med mulighet for president i heltidsfunksjon. Utvalget skal herunder beskrive de prinsipielle trekk ved presidentens og generalsekretærens stilling og behovet for kommunikasjon, samarbeid og hensiktsmessig rollefordeling mellom fagpolitisk og administrativ ledelse. Utvalget kan også avgi prinsipielle synspunkter på organiseringen av sekretariatet.

Som ledd i arbeidet bør utvalget gjennomføre en intervjurunde med sekretariatets avdelingsledere, redaktøren og forskningsinstituttsjefen.

Med utgangspunkt i utredningen skal utvalget utarbeide stillingsanalyse og forslag til kvalifikasjonskrav og ansettelsesform – fast eller åremål – for ny generalsekretær.

Utvalget avgir utredning til sentralstyrets møte i juni 2000. I den utstrekning sentralstyret finner det påkrevd å foreslå lovendring, skal denne kunne behandles på det ordinære landsstyremøte i oktober 2000.

Utvalget består av leder Hans Petter Aarseth, Anette Fosse og sekretær Sverre Strand.

Sentralstyret tar sikte på følgende prosedyre: Det omtales i Tidsskriftet at foreningen skal ha ny generalsekretær med tiltredelse per 1.1. 2002. Stillingen kunngjøres umiddelbart etter landsstyremøtet 2000 med søknadsfrist 1.12. 2000. Samtidig gis ekstern konsulent i oppdrag aktivt å kontakte aktuelle kandidater og å bistå utvalget med personvurdering, utvelgelse og drøfting av ansettelsesvilkår samt anbefaling til sentralstyret. Sekretariatets avdelingsledere tilbys å utpeke en observatør med adgang til å uttale seg i utvalget om kvalifikasjons- og personvurderinger. Sentralstyret avgir innstilling om ansettelse til landsstyret i møte juni 2001. Den nytilsatte forutsettes å tiltre i observatørfunksjon senest 1.12. 2001.

Anbefalte artikler