Høring om genpatentering

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Bakgrunnen for invitasjonen er det engasjement som Den norske lægeforening har vist og den bekymring foreningen har påpekt vedrørende formuleringer i EU-direktivet. Særlig har Legeforeningen vært opptatt av artikkel 5 i EU-direktivet som gir åpning for at gener eller gensekvenser kan patenteres.

Målsettingen med engasjementet har vært å skape en opinion, slik at ordlyden i artikkel 5 kunne bli endret.

Den tyske nasjonalforsamlingen hadde oppnevnt en kommisjon som stod for selve høringen. Hver av de sakkyndige holdt et fem minutters innledningsforedrag med utgangspunkt i et på forhånd innsendt dokument som klargjorde den enkelte sakkyndiges standpunkt. Etter at alle var ferdige med sine innlegg var det to runder med spørsmål der komitémedlemmene, i alt 26, fikk stille spørsmål. Diskusjonstemaene var vesentlig mer preget av juridiske presiseringer og ordvalg, enn hva tilfellet har vært i Norge. Det var kanskje heller ikke så merkelig når sju av de åtte inviterte var jurister, med spesialområde på patentrett og internasjonale avtaler, og Terje Vigen var den eneste medisiner i gruppen.

– En interessant erfaring, uttrykte Terje Vigen etter å ha kommet hjem. – Alt i alt må en slik invitasjon tas som et positivt tegn på at det nytter å arbeide på det internasjonale plan, og at Legeforeningen faktisk blir lagt merke til, sier Vigen.

Anbefalte artikler