Svimmelhet – en kortfattet oversikt

Artikkel

Boken Yrsel er ment å gi interesserte faggrupper, enten det er leger eller fysioterapeuter, en innsikt i temaet svimmelhet.

Boken er utformet som en enkel paperback med et lettfattelig språk. Den er inndelt i oversiktlige og logisk oppbygde kapitler med rikelige illustrasjoner og oversiktlige tabeller. Forfatterne tar innledningsvis kort for seg det posturale systemet og hvordan man i praksis kan undersøke en pasient som er plaget av svimmelhet. Deretter gjennomgås forskjellige former for otogen svimmelhet. Posttraumatiske, psykiatriske og kardiovaskulære årsaker til svimmelhet belyses i separate kapitler.

Interessante aspekter ved boken er at man har tatt opp i egne kapitler svimmelhet både hos eldre og hos barn. Man har også forsøkt å angi mulige årsaker til svimmelhet ut fra symptomdebut og symptomvarighet. En annen styrke ved boken er at vestibulær rehabilitering er særskilt belyst.

En konkret svakhet ved boken er at behandling av en av de vanligste formene for svimmelhet, benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV), etter mitt syn ikke er beskrevet på en slik måte at man ved hjelp av boken, og uten forkunnskaper, enkelt kan gjennomføre en vellykket partikkelreposisjonsmanøver (Epleys manøver) og derved gjøre disse pasientene friske.

I Norge er svimmelhet tradisjonelt vært et lite prioritert fagområde. I utlandet har man i mange land bygd opp en betydelig tverrfaglig kompetanse både på universitetssykehusnivå og lavere helseinstitusjonsnivå. Man har opprettet balanselaboratorier ved mange av de store øre-nese-hals-avdelingene, der øre-nese-hals-leger, fysioterapeuter og andre legedisipliner er tilknyttet. Denne tverrfaglige tradisjonen er avspeilet i bokens inndeling og tilnærming av temaet svimmelhet. Dette vil kunne gi en inspirasjon til flere grupper som forsøker å hjelpe denne store gruppen av pasienter som har svimmelhet som et av sine hovedsymptomer.

Stein Helge Glad Nordahl

Øre-nese-hals-avdelingen

Haukeland Sykehus

Anbefalte artikler