Liten kirurgibok med stor appell

Artikkel

Foreningen av Danske Lægestuderendes Forlag (FADL) er kjent for å lage små bøker som holder høy kvalitet og gir store gleder. Denne læreboken bekrefter de gode tradisjonene. Almen kirurgi er en glimrende introduksjon til generell kirurgisk diagnostikk, teknikk og patofysiologi, og er skrevet av 24 danske spesialister i kirurgi, anestesiologi, radiologi, patologi og laboratoriefag. Målgruppen er først og fremst spesialistkandidater i startfasen av en kirurgisk karriere, men også turnusleger og medisinstudenter bør applaudere nyutgivelsen.

Det er begrenset hvor mye fagstoff som kan tilflyte 232 boksider. Fremfor en klassisk oppbygging basert på sykdomsgrupper og organsystemer, har man delt boken inn i 26 kapitler som overveiende er prosedyre- og strategiorientert. Det er en fin balanse mellom basale temaer som sårbehandling og suturteknikk og mer spesialiserte emner som endoskopi og laparoskopisk kirurgi. Den diagnostiske prosessen er et sentralt tema i boken, og to av kapitlene er viet bildediagnostiske og patoanatomiske undersøkelser. Andre viktige temaer er preoperativ risikovurdering, klinisk-fysiologiske undersøkelser, trombose- og antibiotikaprofylakse, væskebehandling, anestesi, smertebehandling og kirurgiske infeksjoner. Sist, men ikke minst, drøfter forfatterne aktuelle spørsmål knyttet til kirurgisk utdanning, forskning og fagutvikling.

Kombinasjonen av en empirisk tilnærming og en drøftende fremstilling gir boken både styrke og appell. Presentasjon og layout er tiltalende, med en utstrakt bruk av tabeller, faktarammer og illustrasjoner. Dette bør lokke på leselysten hos enhver overarbeidet kirurg. Mange vil nok etterlyse kliniske eksempler fra andre fagområder enn gastroenterologisk kirurgi og thoraxkirurgi. På den annen side er ikke dette en bok om spesifikke kirurgiske lidelser eller operasjonsmetoder. I så henseende kan man gå med på at forfatterne, som i hovedsak er gastrokirurger, har amputert bort det som er over snippen og under beltestedet. Likevel savner jeg å få vite noe forlagets egentlige intensjoner med boken; kanskje kommer forordet med i den neste utgaven?

Tom Sundar

Tidsskriftet

Anbefalte artikler