Lærebok i anestesiologi

Artikkel

Dette er en svenskspråklig lærebok i anestesiologi. Boken omfatter den perioperative anestesi, prehospital medisin og inkluderer også delvis diagnostisering og behandling av smerte. Intensivmedisin blir ikke omtalt i boken.

Målsettingen med boken er å formidle og fordype den teoretiske kunnskap i faget. Boken vender seg til leger under spesialistutdanning i anestesiologi og sykepleiere i videreutdanning i anestesi. Også ferdige anestesileger, leger i andre spesialiteter og helsepersonell med tilgrensende interesseområde innen helsefag kan ha nytte av boken.

Redaktørene av boken har samarbeidet med et stort antall svenske forfattere for å gi et helhetsbilde av svensk anestesi i dag. Den gir et innblikk i anestesifagets bredde på en oversiktlig og grei måte. I alt har 62 svenske forfattere med dyp interesse, stor kunnskap og erfaring i faget bidratt til 56 kapitler i sine særskilte områder av anestesiologi.

Boken er bygd opp av selvstendige og til dels frittstående kapitler, og dekker generelle og spesielle felt innen anestesiologi. Den er lettfattelig og greit skrevet. Med to spalter på hver side er boken oversiktlig og lett å finne frem i. Boken presenteres med en tiltalende layout, stor skrift, tilstrekkelig med illustrasjoner både i form av foto, figurer, kurver og tabeller på glanset papir.

Kapitlet om anestesiens historie som innleder boken, bærer preg av stor patriotisme for svensk anestesis historie, som startet rett før 1940.

Vårt naboland har flere viktige bidrag til nordisk anestesi. Vi får et innblikk i oppdagelsen av lidokain og klinisk utvikling og erfaring med preparatet. Kapitlene om utviklingen av narkoseapparater og respiratorene Engström og senere Servo, er leseverdig og interessant. Siden 1958 har det foreligget en svenskspråklig lærebok i anestesi: Narkos och bedøvning av Matts Halldin. Den la vekt på praktisk anestesi og ble senere utgitt i åtte opplag frem til 1987. Boken Anestesi er en videreføring og presenteres som en utvidet, forbedret og mer teoretisk basert lærebok.

Boken er logisk bygd opp. Temaer som fysiologi, farmakologi, medisinsk fysikk og teknikk som er nødvendig basalkunnskap for forståelsen av anestesifaget, dekkes av de generelle kapitler. Med gasslære og lungefysiologi bringes leseren gradvis over til anvendt inhalasjonsanestesi. De ulike anestesiteknikker er fremstilt på en oversiktlig og grei måte. Regionale anestesiteknikker, generell anestesi og total intravenøs anestesiteknikk med bruk av sprøytepumpe er grundig beskrevet både teoretisk og praktisk. Under de spesielle kapitlene omhandles de ulike anestesiteknikker i relasjon til de kirurgiske spesialiteter. På en lettfattelig og forståelig måte får leseren en innføring i selv vanskelige temaer som hjerteanestesi og ekstrakorporal sirkulasjon, nevroanestesi og barneanestesi.

Boken er omfattende og på en grundig måte dekker den nærmest hele anestesifaget. Spesielt det som gjelder den perioperative anestesi er grundig belyst fra flere innfallsvinkler. Temaene er kortfattet og greie som en innføring i faget. Som eneste lærebok i faget til leger under spesialistutdanning, er boken for knapp. For spesialsykepleiere med videreutdanning i anestesi og for helsepersonell som ønsker en oversiktlig og grei teoretisk innføring i anestesifaget på et skandinavisk språk, er boken velegnet.

Sidsel Hetland

Barneanestesiseksjonen

Anestesiavdelingen

Rikshospitalet

Anbefalte artikler