Gode råd – ikke bare i Hedmark

Artikkel

Dette er et lettlest hefte med gode råd for de trygdemedisinsk viktige diagnosegruppene L, N og P (muskel- og skjelett, nevrologi og psykiatri). Bak rådene ligger en prosess med arbeidsgrupper sammensatt av sykehusspesialister, allmennpraktikere og trygdeleger. I tillegg til at en slik prosess i seg selv kan ha stor verdi for samarbeidet mellom folketrygden, første- og annenlinjetjenesten lokalt, har dette arbeidet i Hedmark medført et hefte som kan være nyttig for alle leger som fyller ut erklæringer til trygden, og det er vel de aller fleste?

Heftet gir for hver av de tre diagnosegruppene en oversikt over hvilke undersøkelser som bør være utført. I avsnittet om muskel- og skjelettsystemet gjennomgås ryggundersøkelse spesielt grundig. I tillegg gis det eksempler på tilleggsverktøy som kan være til nytte i trygdemedisinske problemstillinger og også i den kliniske hverdag.

Deretter gis det råd om hvordan disse undersøkelsene og vurderingene knyttet til dem bør dokumenteres. Her legges det vekt på funksjonsvurderingen, og det er etter min mening det viktigste i dette heftet. Altfor mange trygdeerklæringer mangler en beskrivelse av funksjonsevnen, til tross for at dette er helt sentralt i trygdekontorets behandling av søknader om trygdeytelser. Det viktigste er en generell funksjonsanamnese, det vil si å spørre om hva pasienten klarer og ikke klarer, og å beskrive og vurdere de svar som gis. I tillegg gis det råd om mer spesifikke spørsmål om funksjonsevnen ved ulike tilstander innen de tre diagnosegruppene.

Når det gjelder vurdering av funksjonsevne i en travel klinisk hverdag, trenger vi noen enkle verktøy (spørreskjemaer og tester). Noen slike finnes allerede og flere er under utvikling. Hvis kollegene i Hedmark fortsetter sitt viktige arbeid, kan en utvidelse av heftet med noen utvalgte tester og spørreskjemaer kanskje tas med i neste utgave?

Heftet anbefales, og kan fås tilsendt ved å kontakte Fylkestrygdekontoret i Hedmark, telefon 62 51 07 00.

Bård Natvig

Seksjon for arbeids- og trygdemedisin

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin

Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler