Les mer om ...

Artikkel

Muskelrelakserende midler

Salget av karisoprodol (Somadril) øker, og det gjør også funn av karisoprodol hos påvirkede bilførere. Er forskrivningen av muskelrelakserende midler restriktiv nok?

Sentralt virkende muskelrelakserende midler i trafikken

Er karisoprodol berettiget som muskelrelakserende medikament?

Hodeskader

Dersom alle syklister i Norge brukte hjelm, kunne 1 600 hodeskader forebygges hvert år. En analyse av 161 pasienter med alvorlig hodeskade fra Vestfold konkluderer med at disse pasientene ikke bør opereres ved lokal- og sentralsykehus uten nevrokirurg. Det er utarbeidet skandinaviske retningslinjer for håndtering av hodeskader.

Potensial for forebygging av sykkelrelaterte hodeskader

Behandling av pasienter med akutt hodeskade i Vestfold 1987 – 96

Skandinaviske retningslinjer for håndtering av minimale, lette og moderate hodeskader

Samfunnsmedisin

Samfunnsmedisinen har mange oppgaver, men uklar avgrensning og sviktende rekruttering.

Samfunnsmedisinen må bite i graset!

Samfundsmedicinerens vurdering af samarbejde og arbejdsbelastning i kommunehelsetjenesten

Etterspurt altmuligmann

Tryggve Gran

Hvorfor ble mannen bak den første luftferd over Nordsjøen medlem av Nasjonal Samling?

Tryggve Gran – Norges første flygerhelt

Screening for livmorhalskreft

Hvilket grunnlag er det for å hevde at organisert screening for livmorhalskreft er effektivt?

Er nytten av organiserte masseundersøkelser for livmorhalskreft og brystkreft i Norge vitenskapelig bevist?

Syke turister

Tre av 100 norske turister i utlandet oppsøker lege. Andelen av disse som blir innlagt i sykehus, varierer mellom ulike land fra 5 % til 30 %, og den store forskjellen kan vanskelig forklares bare av ulikheter i sykdomsmønsteret.

Norske turisters bruk av medisinske tjenester i utlandet

Slanking

En oppfølging av 26 pasienter operert med gastrisk avsnøring, viser skuffende resultater. Heller ikke slankepiller kan avhjelpe overvektsepidemien i den vestlige verden.

Tungt problem uten lett løsning

Langtidseffekt av gastrisk avsnøring for slanking

Fedmeepidemien – har slankepiller en plass i behandlingen?

Strabisme

Operasjoner for skjeling bør ikke kalles ”kosmetiske inngrep”, og det offentlige helsevesen må vurdere hvilke oppgaver som helt og holdent skal overlates til private aktører.

Oftalmologi og kosmetikk

Strabismeoperasjon – ”på kosmetisk indikasjon”?

Anbefalte artikler