Helsefakta

Artikkel

Godkjente spesialister i yrkesaktiv alder per

100 000 innbyggere i de 25 største spesialitetene i Norden per 1.1. 2000 xxx

Norge

Danmark

Sverige 1

Norden totalt

Folketall

i millioner

4,48

 5,30

    8,86

24,09

Allmenn-

medisin

50,9

73,9

59,5

56,1

Indremedisin

24,8

19,9

30,0

25,0

Generell

kirurgi

19,8

11,9

18,0

17,3

Psykiatri

18,3

13,8

16,5

16,3

Anestesiologi

12,0

13,9

13,1

12,6

Fødselshjelp

og kvinnesyk-

dommer

10,0

9,4

13,7

11,5

Barne-

sykdommer

8,9

6,0

13,5

10,4

Radiologi

8,3

7,7

10,4

9,2

Ortopedisk

kirurgi

7,1

9,3

11,1

8,8

Øyesykdommer

6,2

5,9

6,7

6,5

Øre-nese-hals-

sykdommer

5,8

6,8

6,5

6,2

Företagshälsovård 2

7,9

5,0

Hjertesykd.

4,6

3,5

6,1

4,3

Nevrologi

4,5

3,5

3,3

3,8

Geriatri

1,6

1,3

7,1

3,7

Hud- og veneri-

ske sykdommer

2,7

3,1

3,9

3,4

Barne- og ung-

domspsykiatri

2,7

2,9

3,5

3,2

Samfunns-

medisin

11,2

3,6

3,1

Patologi

2,9

3,8

2,1

2,9

Infeksjons-

sykdommer

1,5

0,9

5,3

2,7

Urologi

2,3

2,1

3,4

2,6

Lunge-

sykdommer

3,1

3,1

2,6

Revmatologi

2,5

3,4

2,5

2,5

Onkologi

2,3

1,7

3,1

2,4

Fysikalsk med./

rehabilitering

2,3

2,0

2,2

2,3

Totalt godkjenninger i de 25 største spesialitetene i Norden

216,1

210,3

252,3

224,5

Antall spesialister (personer) i alle spesialiteter i hvertenkelt land

193,1

204,8

224,2

205,1

Merk at en lege kan ha flere spesialistgodkjenninger og er da medregnet flere ganger. Tallene omfatter bare leger som er bosatt i hvert av landene. 1 Tallene omfatter bare medlemmer i Sveriges läkarförbund. 2 Företagshälsovård er ikke godkjent spesialitet i Norge, Danmark og Island.I tallene for Norden totalt er det regnet i forhold til folketallet i Norden totalt.

Tallene er beregnet ut fra Nordiska Läkarfakta 2000, som er en statistikkfolder utgitt årlig av de nordiske legeforeningene i fellesskap og som siden 1999 årlig sendes ut sammen med Tidsskriftet. For tilsvarende tall per 1.1. 1997, se Helsefakta i Tidsskriftet nr. 16/1997, side 2379. For tilsvarende tall per 1.1. 1998, se Helsefakta i Tidsskriftet nr. 20/1998, side 3195.

For tilsvarende tall per 1.1. 1999, se Helsefakta i Tidsskriftet nr. 28/1999, side 4255.

Anbefalte artikler