Ønsker fortsatt fokus på HIV og AIDS

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Det kommer frem i en høringsuttalelse avgitt til en delrapport der gjennomføringen av handlingsplan mot HIV/AIDS-epidemien 1996–2000 evalueres. Rapporten er utarbeidet av Rogalandsforskning og er sendt på høring fra Sosial- og helsedepartementet.

Legeforeningen konstaterer at HIV/AIDS-epidemien heldigvis ikke fikk det omfanget man fryktet i 1980-årene. Insidensen har holdt seg konstant i 1990-årene, og smitten har først og fremst forekommet i mindre befolkningsgrupper. Dermed har det vært mulig å målrette det forebyggende arbeidet til disse gruppene. Det viser seg imidlertid at seksualatferden endres. Kondombruk ved tilfeldig seksuell kontakt er lite utbredt, og det gjør befolkningen sårbar dersom HIV-viruset får større utbredelse. Legeforeningen mener derfor at det fortsatt er behov for oppmerksomhet og opplysningsarbeid om sykdommen.

Ansvaret for det forebyggende arbeidet bør flyttes nærmere brukernivået, i tråd med den generelle smittevernlovgivningen, mener Legeforeningen som foreslår å gi Oslo kommune et særlig ansvar for det forebyggende arbeidet og spredning av informasjon til andre kommuner. Dette fordi Oslo kommune besitter stor kompetanse om emnet. Forutsetningen er at det settes av tilstrekkelig midler til arbeidet.

Legeforeningens høringsuttalelse finnes i sin helhet på www.legeforeningen.no, under sidene med medlemsinformasjon.

Anbefalte artikler