Barns opphold i helseinstitusjon

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Det kommer frem i høringsuttalelsen foreningen har avgitt. Formålet med forskriften er å regulere og styrke rettighetene til barn som legges inn i sykehus.

Foreldres tilstedeværelse

Foreldrenes innsats i institusjonen er ofte av stor betydning og letter personalets arbeidsbyrde når det gjelder tilsyn med og pleie av barnet. Derfor foreslår departementet at en av foreldrene som oppholder seg i institusjonen store deler av døgnet, skal få gratis mat ved institusjonen. Det foreslås at foreldre skal få tilbud om overnatting dekket av institusjonen.

Et forslag i utkastet til forskrift om at barn fortrinnsvis skal behandles ved barneavdelinger eller barnesentre vil innebære at noen lokalsykehus må opprustes for å kunne ta hånd om barn. Legeforeningen peker på at dette vil medføre økt ressursbehov for helseinstitusjonene, et ressursbehov departementet ikke har utarbeidet noen økonomisk eller administrativ konsekvensanalyse for. Det samme gjelder forslaget om å sette den barnemedisinske aldersgrense til 18 år, noe foreningen i utgangspunktet er positiv til. En ny bestemmelse om at ungdom må få mulighet til aktiviteter tilpasset deres alder og utvikling, kan vanskelig oppfylles uten at det blir økte arealer ved alle landets barneavdelinger, mener Legeforeningen.

Legeforeningens høringsuttalelse finnes i sin helhet på www.legeforeningen.no, under sidene med medlemsinformasjon. Departementets forslag til forskrift finnes på www.odin.dep.no/shd/publ/hoering/forskrift.html

Anbefalte artikler