Den norske lægeforening Resultatregnskap 1999

Artikkel

Noter

Regnskap 1999

Regnskap1998

Driftsinntekter

Kontingenter

34 936 625

32 369 997

Annonser

33 648 039

35 679 293

Abonnement

2 696 975

2 509 564

Salgsinntekter

1 191 441

947 400

Refusjoner fondene

2

25 190 000

22 910 000

Gevinst ved salg av aksjer

11

9 450 000

0

Andre inntekter

3

16 588 691

20 407 748

Sum driftsinntekter

123 701 771

114 824 001

Driftskostnader

Produksjonskostnader

18 962 874

18 346 149

Personalkostnader

4,5

49 890 723

47 909 126

Andre driftskostnader

6

36 383 004

32 545 504

Tilskudd og bidrag

6 678 050

8 407 646

Avskrivning varige driftsmidler

7

2 682 128

2 369 539

Tap/tilbakeføring fordringer

–12 764

397 401

Sum driftskostnader

114 584 015

109 975 365

Driftsresultat

9 117 756

4 848 636

Finansinntekter/-kostnader

Renteinntekter

1 469 721

721 469

Finanskostnader

–119 379

–277 554

Netto finansinntekter

1 350 342

443 915

Årsresultat

10 468 098

5 292 551

Overføringer

Overført til/fra egenkapital

15

–1 215 107

3 515 718

Avsetning til Konfliktfond

15

9 450 000

Avsetning til Forsikringsfond

15

370 578

1 456 860

Overføring til Dnlfs fond til fremme av kvinnelige legers

vitenskapelige innsats

700 000

Avsetning til Utredningsformål

15

862 627

–380 027

Sum overføringer

10 468 098

5 292 551

Anbefalte artikler