Den norske lægeforening Resultatregnskap 1999

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Tabell

  Noter

  Regnskap 1999

  Regnskap1998

  Driftsinntekter

  Kontingenter

  34 936 625

  32 369 997

  Annonser

  33 648 039

  35 679 293

  Abonnement

  2 696 975

  2 509 564

  Salgsinntekter

  1 191 441

  947 400

  Refusjoner fondene

  2

  25 190 000

  22 910 000

  Gevinst ved salg av aksjer

  11

  9 450 000

  0

  Andre inntekter

  3

  16 588 691

  20 407 748

  Sum driftsinntekter

  123 701 771

  114 824 001

  Driftskostnader

  Produksjonskostnader

  18 962 874

  18 346 149

  Personalkostnader

  4,5

  49 890 723

  47 909 126

  Andre driftskostnader

  6

  36 383 004

  32 545 504

  Tilskudd og bidrag

  6 678 050

  8 407 646

  Avskrivning varige driftsmidler

  7

  2 682 128

  2 369 539

  Tap/tilbakeføring fordringer

  –12 764

  397 401

  Sum driftskostnader

  114 584 015

  109 975 365

  Driftsresultat

  9 117 756

  4 848 636

  Finansinntekter/-kostnader

  Renteinntekter

  1 469 721

  721 469

  Finanskostnader

  –119 379

  –277 554

  Netto finansinntekter

  1 350 342

  443 915

  Årsresultat

  10 468 098

  5 292 551

  Overføringer

  Overført til/fra egenkapital

  15

  –1 215 107

  3 515 718

  Avsetning til Konfliktfond

  15

  9 450 000

  Avsetning til Forsikringsfond

  15

  370 578

  1 456 860

  Overføring til Dnlfs fond til fremme av kvinnelige legers

  vitenskapelige innsats

  700 000

  Avsetning til Utredningsformål

  15

  862 627

  –380 027

  Sum overføringer

  10 468 098

  5 292 551

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media