Den norske lægeforening Balanse per 31. desember 1999

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Tabell

  Noter

  31. desember 1999

  1. januar 1999

  Endring 1999

  Anleggsmidler

  Varige driftsmidler

    

  Driftsmidler

  7

  8 514 910

  8 998 661

  –483 750

  Sum varige driftsmidler

  8 514 910

  8 998 661

  –483 750

  Finansielle anleggsmidler

    

  Investeringer i datterselskap

  11

  99 800

  149 800

  –50 000

    

  Investering i tilknyttet selskap

  11

  6 700 000

  6 500 000

  200 000

    

  Personallån

  4

  2 557 724

  3 407 982

  –850 259

    

  Andre langsiktige fordringer

  12

  2 474 223

  2 150 000

  324 223

    

  Pensjonsmidler

  5

  6 137 646

  3 983 946

  2 153 700

  Sum finansielle anleggsmidler

  17 969 393

  16 191 728

  1 777 664

  Sum anleggsmidler

  26 484 303

  25 190 389

  1 293 914

  Omløpsmidler

  Fordringer

    

  Forskudd ansatte

  9

  299 873

  365 000

  –65 127

    

  Mellomregnskap

  13

  3 440 063

  –93 330

  3 533 394

    

  Andre kortsiktige fordringer

  10

  9 031 881

  14 199 711

  –5 167 830

  Sum fordringer

  12 771 817

  14 471 381

  –1 699 564

  Bankinnskudd og kontanter

  8

  22 181 784

  17 622 049

  4 559 735

  Sum omløpsmidler

  34 953 601

  32 093 430

  2 860 171

  Sum eiendeler

  61 437 904

  57 283 819

  4 154 085

  Egenkapital

  Opptjent egenkapital

    

  Tidsskriftfond

  15

  4 047 906

  4 047 906

  0

    

  Forsikringsfond

  15

  2 827 438

  1 456 860

  1 370 578

    

  Konfliktfond

  15

  20 129 493

  10 679 492

  9 450 001

    

  Til utredningsformål

  15

  4 156 737

  3 294 110

  862 627

    

  Annen egenkapital

  15

  13 559 074

  14 774 181

  –1 215 107

  Sum opptjent egenkapital

  44 720 648

  34 252 549

  10 468 099

    

  Sum egenkapital

  44 720 648

  34 252 549

  10 468 099

  Gjeld

  Kortsiktig gjeld

    

  Skyldig mva, skattetrekk, arbeidsgiveravgift

  5 003 448

  4 631 579

  371 869

    

  Påløpne, ikke betalte feriepenger

  3 835 404

  3 668 642

  166 762

    

  Påløpne kostnader

  795 191

  217 268

  577 923

    

  Forskuddsbetalte inntekter

  3 885 520

  3 085 427

  800 093

    

  Lån fra Lånefondet

  0

  8 000 000

  –8 000 000

    

  Annen kortsiktig gjeld

  14

  3 197 693

  3 428 354

  –230 661

  Sum kortsiktig gjeld

  16 717 256

  23 031 270

  –6 314 014

  Sum gjeld

  16 717 256

  23 031 270

  –6 314 014

  Sum egenkapital og gjeld

  61 437 904

  57 283 819

  4 154 085

  Oslo, 26. april 2000

  Noter til regnskap 1999

  Noter til regnskap 1999

  Note 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

  Note 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

  Årsregnskapet er utarbeidet etter norske regnskapsprinsipper i samsvar med regnskapsloven av 1998.

  Samtlige kapitler i den nye regnskapsloven gjelder for Den norske lægeforenings regnskap. Dette har sammenheng med at foreningen har eiendeler over 20 millioner kroner og flere enn 20 ansatte. Full regnskapsplikt innebærer blant annet at den regnskapspliktige skal utarbeide årsregnskap og årsberetning som skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

  Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

  Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset levetid avskrives planmessig over forventet økonomisk levetid.

  Omløpsmidler vurderes til laveste anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

  Investeringer i datterselskap og tilknyttede selskaper er vurdert til anskaffelseskost. Det er ikke mottatt utbytte av disse investeringene.

  Utestående fordringer oppføres til pålydende verdi etter fradrag for avsetning til forventet tap.

  Oppstillingen i balansen er endret i samsvar med regnskapsloven. Tidligere poster under overskriften Avsetninger er omklassifisert til Opptjent egenkapital, se note 15.

  Pensjonskostnader og netto pensjonsmidler er regnskapsmessig behandlet i henhold til foreløpig Norsk RegnskapStandard.

  Det er ikke utarbeidet konsernregnskap for Den norske lægeforening. Dette har sammenheng med at virksomheten i datterselskap vurderes ikke å ha betydning for å bedømme konsernets stilling og resultat. Videre driver disse selskapene virksomhet som er helt forskjellig fra foreningen.

  Foreningen mottar tilskudd fra det offentlige i forbindelse med følgende aktiviteter:

  a) Fra Norges forskningsråd til stipendiatprosjekt Læring i en medisinsk kultur

  b) Fra Utenriksdepartementet til menneskerettighetsarbeid i Tyrkia og det tidligere Jugoslavia

  c) Fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (SAAF) med tilskudd til studieaktivitet

  d) Fra Oslo kommune/OU-fondet til tillitsvalgtopplæring for ansatte i Oslo kommune

  e) Fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet til tillitsvalgtopplæring for statsansatte

  f) Fra Statens tobakksskaderåd til røykeintervensjonsprogram

  Tilskuddene er ført brutto og ikke til fradrag i kostnadene, slik at regnskapet viser faktisk aktivitet som er knyttet til tilskuddene.

  Note 2 Refusjoner fra fondene

  Note 2 Refusjoner fra fondene

  se tabell 1

  Note 3 Andre inntekter

  Note 3 Andre inntekter

  Denne posten omfatter bl.a. støtten fra Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) til Legeforeningens Forskningsinstitutt og arbeidet med kollegiale støttegrupper, tilskudd fra Utenriksdepartementet til prosjekter i det tidligere Jugoslavia og Tyrkia samt eksterne tilskudd til tillitsvalgtopplæring.

  Posten omfatter i tillegg 5,9 mill. kroner i honorarer for bistand til andre organer og selskaper som administreres av sekretariatet. Av dette utgjør honorar fra SOP 3,7 mill. kroner. Fra 1997 er det dessuten blitt beregnet forvaltningshonorar for sekretariatets forvaltning av en del av SOPs midler. For 1999 utgjorde dette honoraret 1,0 mill. kroner.

  Refusjon fra Akademikerne for personell- og kontorstøtte utgjorde 1,4 mill. kroner.

  Støtten fra SOP til ressurssenteret for leger ved Modum Bad er inntektsført med 0,8 mill. kroner. Samme beløp er utgiftsført under posten Tilskudd og bidrag.

  Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mv.

  Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mv.

  se tabell 2 og 3

  Note 5 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

  Note 5 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

  se tabell 4 og 5

  Alle ansatte i Den norske lægeforening med arbeidstid på 50 % eller mer er medlemmer av foreningens kollektive pensjonsordning. Pensjonsalder er generelt 67 år og brutto pensjonsytelse er 70 % av lønn ved fratredelse, begrenset maksimalt av et beløp svarende til 12G. Ordningen omfatter 100 aktive medlemmer og 24 pensjonister. På bakgrunn av regnskapsstandardens definisjoner har man behandlet pensjonsordningen som en ytelsesplan. Ved verdsettelse av pensjonsmidlene og ved måling av påløpte forpliktelser benyttes estimerte verdier. Estimatene korrigeres hvert år i samsvar med oppgave over pensjonsmidlenes flytteverdi og aktuarberegning av forpliktelsenes størrelse. Fremtidige pensjoner er beregnet med forutsetninger om 8 % avkastning på pensjonsmidler, 7 % diskonteringssats, 3,3 % lønnsvekst, 3,3% G-regulering samt 3,3 % pensjonsregulering.

  Note 6 Andre driftskostnader

  Note 6 Andre driftskostnader

  Av større kostnader som inngår i denne posten kan nevnes IT-kostnader med 3,4 mill. kroner (inkludert 1,5 mill. kroner i forbindelse med utviklingen av legeregisteret), huskostnader med 8,0 mill. kroner, innleie av personale 2,0 mill. kroner, kontorrekvisita m.m. 2,5 mill. kroner, tele-/portokostnader med 3,7 mill. kroner, reise-/oppholdsutgifter samt møteutgifter 8,3 mill. kroner. Kontingent til Akademikerne utgjorde 1,5 mill. kroner.

  Revisjonstjenester inngår i denne posten med kr 261 500, hvorav kr 79 000 vedrører annen bistand fra revisor.

  Note 7 Driftsmidler

  Note 7 Driftsmidler

  se tabell 6

  Note 8 Bankinnskudd

  Note 8 Bankinnskudd

  Av innestående på bankkonto er kr 2 392 303 bundet i skyldig skattetrekk.

  Note 9 Forskudd ansatte

  Note 9 Forskudd ansatte

  Posten omfatter i hovedsak fast reiseforskudd til ansatte med stor reisevirksomhet.

  Note 10 Andre kortsiktige fordringer

  Note 10 Andre kortsiktige fordringer

  Av totalt kr 9 031 881 i utestående fordringer utgjør kundefordringer kr 5 425 153, kontingent kr 633 689 og forskuddsbetalte kostnader/påløpte inntekter kr 2 891 431.

  Note 11 Investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper

  Note 11 Investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper

  se tabell 7

  Note 12 Andre langsiktige fordringer

  Note 12 Andre langsiktige fordringer

  Posten er ansvarlig lån til Christiania Torv AS.

  Note 13 Mellomregnskap

  Note 13 Mellomregnskap

  se tabell 8

  Note 14 Annen kortsiktig gjeld

  Note 14 Annen kortsiktig gjeld

  Gjeld til leverandører er bokført med kr

  3 404 132. Differansen mellom det bokførte beløp i balansen, kr 3 197 693, og leverandørgjelden skyldes i hovedsak mellomværende med avdelinger og yrkesforeninger vedrørende avregning av kontingent.

  Note 15 Egenkapital

  Note 15 Egenkapital

  se tabell 9

  Landsstyret vedtok i 1998 å innarbeide Reservefond for Den norske lægeforening i Legeforeningens ordinære regnskap. Reservefondets egenkapital per 31.12. 1998 er derfor per 1.1. 1999 overført til Legeforeningens egenkapital under posten Konfliktfondet med kr 10 679 492. Landsstyret vedtok også at eventuell gevinst ved salg av aksjene i Aldersboliger for læger AS skulle tilføres Konfliktfondet. Gevinsten ved salget utgjorde kr 9 450 000.

  Bruk av avsetningen til utredningsformål i 1999 vedrører etter konkrete vedtak bevilgninger til prosjektene Private spesialister og offentlig helsevesen, Standard for intensivmedisin, Samhandlingsutvalget, Ledelse og organisering i sykehus, Kvinnelige leger i ledende stillinger, Takstbruk ved sykehuspoliklinikker, IT i helsevesenet samt Pasientansvarlig lege. I alt ble avsetningen belastet med kr 1 137 373 i 1999. Det foreslås at det ved disponeringen av overskuddet i 1999 vedtas å avsette kr 2 000 000 til påkommende, foreløpig ukjente utredningsprosjekter. Netto avsetning blir dermed kr 862 627.

  Legeforeningens kollektive avtale om ansvarsforsikring for medlemmene er under vurdering med sikte på en eventuell omlegging av ordningen. Forsikringsfondet ble etablert i 1998 for å forberede en slik omlegging. Oppbygging av dette fondet vil over tid gi foreningen større fleksibilitet og kan eventuelt innebære at Legeforeningen kan overta en andel av den forsikringsmessige

  risiko. Alternativt kan fondet virke som en buffer mot fremtidige større premieøkninger.

  Forsikringsfondet er bygd opp ved at premien de siste to årene er beholdt uendret på kr 385. Til forsikringsselskapet er betalt kr 255, videre er kr 30 inntektsført i foreningen som kompensasjon for innkrevingen av premie og de resterende kr 100 er foreslått avsatt til forsikringsfondet. Avsetningen for 1999 utgjør kr 1 370 578.

  Resultatregnskapet for 1999 viser et overskudd på kr 10 468 098. Innarbeidingen av Reservefondet og forslag til disponering av dette overskuddet er vist i tabell 9.

  Den norske lægeforening Kontantstrømanalyse

  Den norske lægeforening Kontantstrømanalyse

  Tabell

  1999

  Likvider tilført/brukt på virksomheten

  Tilført fra årets virksomhet 1

  3 645 227

  Endring kortsiktige fordringer

  1 699 564

  Endring kortsiktig gjeld

  –6 314 014

  Endring pensjonsmidler

  –2 153 700

  Sum likvider tilført/brukt på virksomheten

  –3 122 923

  Likvider tilført/brukt på investeringer

  Kjøp av varige driftsmidler

  –2 198 378

  Salg av varige driftsmidler

  55 000

  Netto tilgang utlån

  526 036

  Innbetalinger ved salg av aksjer

  9 500 000

  Utbetalinger ved kjøp av aksjer

  –200 000

  Sum likvider tilført/brukt på investeringer

  7 682 658

  Netto endring i likvider gjennom året

  4 559 735

  Likviditetsbeholdning per 1.1.

  17 622 049

  Likviditetsbeholdning per 31.12.

  22 181 784

  Årsresultat

  10 468 099

  Gevinst ved salg av driftsmidler

  –55 000

  Ordinære avskrivninger

  2 682 128

  Gevinst ved salg av anleggsmidler

  -9 450 000

  1 Tilført fra årets virksomhet

  3 645 227

  Tabell 1

  Refusjoner fra fondene

  Regnskapsenhet

  Inntektsført 1999

  Inntektsført 1998

  Utdanningsfond I

  16 200 000

  14 500 000

  Utdanningsfond II

  2 170 000

  2 100 000

  Utdanningsfond III

  2 350 000

  2 150 000

  Lånefondet

  1 300 000

  1 200 000

  Kvalitetssikringsfond I

  1 010 000

  830 000

  Kvalitetssikringsfond II

  960 000

  830 000

  Rettshjelpsordningen

  1 200 000

  1 100 000

  Totalt

  25 190 000

  22 910 000

  Refusjon fra fondene dekker Legeforeningens kostnader ved å administrere og forvalte de ulike fondene. For Utdanningsfond I gjelder spesielt at refusjonene også dekker kostnadene i forbindelse med forvaltningen av spesialitetsreglene.

  Tabell 2

  Lønnskostnader til ansatte

  1999

  1998

  Lønn/feriepenger/overtid

  36 072 681

  32 378 269

  Arbeidsgiveravgift

  6 035 374

  5 443 766

  Pensjonskostnader

  2 841 166

  2 832 590

  Andre personalkostnader

  1 607 311

  1 292 979

  Sum

  46 556 532

  41 947 603

  I 1999 var det gjennomsnittlig 117 ansatte i Den norske lægeforening. Relativt mange var deltidsansatt, slik at antall årsverk utgjorde ca. 94.

  Tabell 3

  Ytelser til ledende personer

  Generlsekretær

  Sentralstyret

  Lønn og honorar

  838 060

  1 247 154

  Pensjonskostnader

  402 021

  Andre godtgjørelser

  280 500

  Generalsekretæren hadde per 31.12. 1999 en lånesaldo i foreningen på kr 137 056. Total lånesaldo for alle ansatte var kr 2 557 724. Rentesatsen for personallån er 0,5 % høyere enn normalrentesatsen ved rimelige lån i arbeidsforhold og avdragstiden er normalt fem år.

  Tabell 4

  Årets pensjonskostnad fremkommer på følgende måte:

  Nåverdi av årets pensjonsopptjening

  3 635 156

  + Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene

  3 028 097

  - Avkastning på pensjonsmidlene

  3 680 568

  + Periodisert arbeidsgiveravgift

  717 651

  = Netto pensjonskostnad

  3 700 336

  Tabell 5

  Oversikt over pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler

  31.12. 1999

  31.12. 1998

  Estimerte påløpne forpliktelser

  –49 094 066

  –41 764 561

  Estimert verdi av pensjonsmidler

  51 452 917

  45 748 507

  Avvik estimert UB98 – virkelig IB99

  3 852 275

  Arbeidsgiveravgift

  –73 480

  Estimert netto pensjonsmidler inklusive

  6 137 646

  3 983 946

  arbeidsgiveravgift

  Tabell 6

  Driftsmidler

  Regnskapsmessig verdi 1.1.99

  Tilgang 1999

  Avskrivning 1999

  Regnskapsmessig Avskriv verdi 31.12.99

  Avskrivningsinnsats

  Biler

  661 331

  299 800

  315 055

  646 076

  20,0

  EDB-utstyr

  46 385

  1 124 827

  398 134

  773 078

  33,3

  Kontormaskiner

  1 470 226

  505 374

  577 121

  1 398 479

  20,0

  Inventar

  3 078 920

  249 477

  1 056 174

  2 272 223

  20,0

  Bedriftshytte

  585 200

  13 300

  571 900

  2,0

  Lokaler

  2 581 633

  322 344

  2 259 289

  10,0

  Kunst

  574 965

  18 900

  -

  593 865

  0

  Sum

  8 998 661

  2 198 378

  2 682 128

  8 514 910

  Det er benyttet lineære avskrivninger på regnskapsmessig verdi per 1.1.1999.

  Tabell 7

  Investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper

  Selskap

  Forretngssted

  Selskapets aksje­kapital

  Antall aksjer i Dnlf 1.1.99

  Pålydende verdi

  Kjøpt aksjer i 1999

  Solgt aksjer i 1999

  Regnskapsmessig verdi 31.12.99

  Kirkeveien 98 AS

  Oslo

  50 000

  250

  50 000

  99 800

  Christiania Torv AS

  Oslo

  30 000 000

  30 000

  15 000 000

  6 500 000

  AS Aldersboliger for læger

  Oslo

  98 000

  50

  50 000

  50

  Norsk Reseptanalyse AS

  Stavanger

  169 642

  30 000

  30 000

  200 000

  I alt

  6 799 800

  I antall aksjer 1.1. 1999 er inkludert Reservefondets 248 aksjer i Kirkeveien 98 AS og 20 aksjer i AS Aldersboliger for læger, se note 15. Alle aksjene i AS Aldersboliger for læger ble solgt i 1999 med en gevinst på kr 9 450 000.Legeforeningen eier 50 % av aksjene i Christiania Torv AS. Selskapets årsoverskudd i 1999 var på kr 817 902, mens den bokførte egenkapitalen i selskapet per 31.12. 1999 var på kr 11 616 683. Foreningen eier samtlige aksjer i Kirkeveien 98 AS. Årsoverskuddet var i 1999 kr 525 318, mens egenkapitalen per 31.12. 1999 var kr 445 452. Ved stiftelsen av OptiPharm AS i 1999 tegnet Legeforeningen seg for 30 000 aksjer med pålydende verdi per aksje kr 1. Aksjene ble kjøpt for kr 200 000. Selskapet har senere skiftet navn til Norsk Reseptanalyse AS. Selskapet hadde i 1999 et årsunderskudd på kr 131 139 mens egenkapitalen per 31.12. 1999 var på kr 533 144. Ved utgangen av 1999 eide Legeforeningen 17,7% av aksjene i selskapet.

  Tabell 8

  Mellomregnskap

  Regnskap

  Bokført per 31.12. 1999

  Utdanningsfond I

  1 204 227

  Utdanningsfond II

  –76 680

  Utdanningsfond III

  3 320

  Lånefondet

  –175 673

  Kvalitetssikringsfond I

  495 688

  Kvalitetssikringsfond II

  447 460

  Kvalitetssikringsfond III

  481 598

  NEAS Eiendomsforvaltning

  10 070

  Sykehjelps- og pensjons-

  ordningen for leger

  66 975

  Kurs Oslo

  682 585

  Fond for kvinnelige legers

  vitenskapelige innsats

  419

  Fond for forebyggende

  medisin

  60 000

  Oslo lægeforening

  –1 266

  Rettshjelpsordningen

  241 340

  I alt

  3 440 063

  Tabell 9

  Egenkapital

  Tidsskriftfond

  Forsikringsfond

  Utredningsformål

  Konfliktfond

  Annen egenkapital

  Totalt

  1

  Avsetninger 31.12.98

  4 047 906

  1 456 860

  3 294 110

  8 798 876

  Egenkapital 31.12.98

  14 774 181

  14 774 181

  Innarbeiding Reservefondet 1.1.99 1

  –10 679 492

  10 679 492

  Omarbeidet egenkapital 1.1.9 2

  4 047 906

  1 456 860

  3 294 110

  10 679 492

  14 774 181

  34 252 549

  Disponering resultat

  1 370 578

  862 627

  9 450 000

  – 1 215 107

  10 468 098

  Egenkapital 31.12.99

  4 047 906

  2 827 438

  4 156 737

  20 129 493

  13 559 074

  44 720 648

  1 Innarbeidingen av Reservefondet per 1.1.99 er gjennomført i henhold til kontinuitetsmetoden. Fusjonen ansees for å være en sammenslåing av tilnærmet likeverdige interesser 2 Avsatt til Tidsskriftfond, Forsikringsfond og Utredningsformål er omklassifisert fra avsetninger til egenkapital, da dette hovedsakelig er midler som er disponert av tidligere års overskudd. Samtlige avsetninger (fond) betraktes som reserver og er ikke øremerket til konkrete planlagte prosjekter

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media