Den norske lægeforening Balanse per 31. desember 1999

Artikkel

Noter

31. desember 1999

1. januar 1999

Endring 1999

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

  

Driftsmidler

7

8 514 910

8 998 661

–483 750

Sum varige driftsmidler

8 514 910

8 998 661

–483 750

Finansielle anleggsmidler

  

Investeringer i datterselskap

11

99 800

149 800

–50 000

  

Investering i tilknyttet selskap

11

6 700 000

6 500 000

200 000

  

Personallån

4

2 557 724

3 407 982

–850 259

  

Andre langsiktige fordringer

12

2 474 223

2 150 000

324 223

  

Pensjonsmidler

5

6 137 646

3 983 946

2 153 700

Sum finansielle anleggsmidler

17 969 393

16 191 728

1 777 664

Sum anleggsmidler

26 484 303

25 190 389

1 293 914

Omløpsmidler

Fordringer

  

Forskudd ansatte

9

299 873

365 000

–65 127

  

Mellomregnskap

13

3 440 063

–93 330

3 533 394

  

Andre kortsiktige fordringer

10

9 031 881

14 199 711

–5 167 830

Sum fordringer

12 771 817

14 471 381

–1 699 564

Bankinnskudd og kontanter

8

22 181 784

17 622 049

4 559 735

Sum omløpsmidler

34 953 601

32 093 430

2 860 171

Sum eiendeler

61 437 904

57 283 819

4 154 085

Egenkapital

Opptjent egenkapital

  

Tidsskriftfond

15

4 047 906

4 047 906

0

  

Forsikringsfond

15

2 827 438

1 456 860

1 370 578

  

Konfliktfond

15

20 129 493

10 679 492

9 450 001

  

Til utredningsformål

15

4 156 737

3 294 110

862 627

  

Annen egenkapital

15

13 559 074

14 774 181

–1 215 107

Sum opptjent egenkapital

44 720 648

34 252 549

10 468 099

  

Sum egenkapital

44 720 648

34 252 549

10 468 099

Gjeld

Kortsiktig gjeld

  

Skyldig mva, skattetrekk, arbeidsgiveravgift

5 003 448

4 631 579

371 869

  

Påløpne, ikke betalte feriepenger

3 835 404

3 668 642

166 762

  

Påløpne kostnader

795 191

217 268

577 923

  

Forskuddsbetalte inntekter

3 885 520

3 085 427

800 093

  

Lån fra Lånefondet

0

8 000 000

–8 000 000

  

Annen kortsiktig gjeld

14

3 197 693

3 428 354

–230 661

Sum kortsiktig gjeld

16 717 256

23 031 270

–6 314 014

Sum gjeld

16 717 256

23 031 270

–6 314 014

Sum egenkapital og gjeld

61 437 904

57 283 819

4 154 085

Oslo, 26. april 2000

Noter til regnskap 1999

Note 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Årsregnskapet er utarbeidet etter norske regnskapsprinsipper i samsvar med regnskapsloven av 1998.

Samtlige kapitler i den nye regnskapsloven gjelder for Den norske lægeforenings regnskap. Dette har sammenheng med at foreningen har eiendeler over 20 millioner kroner og flere enn 20 ansatte. Full regnskapsplikt innebærer blant annet at den regnskapspliktige skal utarbeide årsregnskap og årsberetning som skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset levetid avskrives planmessig over forventet økonomisk levetid.

Omløpsmidler vurderes til laveste anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Investeringer i datterselskap og tilknyttede selskaper er vurdert til anskaffelseskost. Det er ikke mottatt utbytte av disse investeringene.

Utestående fordringer oppføres til pålydende verdi etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Oppstillingen i balansen er endret i samsvar med regnskapsloven. Tidligere poster under overskriften Avsetninger er omklassifisert til Opptjent egenkapital, se note 15.

Pensjonskostnader og netto pensjonsmidler er regnskapsmessig behandlet i henhold til foreløpig Norsk RegnskapStandard.

Det er ikke utarbeidet konsernregnskap for Den norske lægeforening. Dette har sammenheng med at virksomheten i datterselskap vurderes ikke å ha betydning for å bedømme konsernets stilling og resultat. Videre driver disse selskapene virksomhet som er helt forskjellig fra foreningen.

Foreningen mottar tilskudd fra det offentlige i forbindelse med følgende aktiviteter:

a) Fra Norges forskningsråd til stipendiatprosjekt Læring i en medisinsk kultur

b) Fra Utenriksdepartementet til menneskerettighetsarbeid i Tyrkia og det tidligere Jugoslavia

c) Fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (SAAF) med tilskudd til studieaktivitet

d) Fra Oslo kommune/OU-fondet til tillitsvalgtopplæring for ansatte i Oslo kommune

e) Fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet til tillitsvalgtopplæring for statsansatte

f) Fra Statens tobakksskaderåd til røykeintervensjonsprogram

Tilskuddene er ført brutto og ikke til fradrag i kostnadene, slik at regnskapet viser faktisk aktivitet som er knyttet til tilskuddene.

Note 2 Refusjoner fra fondene

se tabell 1

Note 3 Andre inntekter

Denne posten omfatter bl.a. støtten fra Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) til Legeforeningens Forskningsinstitutt og arbeidet med kollegiale støttegrupper, tilskudd fra Utenriksdepartementet til prosjekter i det tidligere Jugoslavia og Tyrkia samt eksterne tilskudd til tillitsvalgtopplæring.

Posten omfatter i tillegg 5,9 mill. kroner i honorarer for bistand til andre organer og selskaper som administreres av sekretariatet. Av dette utgjør honorar fra SOP 3,7 mill. kroner. Fra 1997 er det dessuten blitt beregnet forvaltningshonorar for sekretariatets forvaltning av en del av SOPs midler. For 1999 utgjorde dette honoraret 1,0 mill. kroner.

Refusjon fra Akademikerne for personell- og kontorstøtte utgjorde 1,4 mill. kroner.

Støtten fra SOP til ressurssenteret for leger ved Modum Bad er inntektsført med 0,8 mill. kroner. Samme beløp er utgiftsført under posten Tilskudd og bidrag.

Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mv.

se tabell 2 og 3

Note 5 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

se tabell 4 og 5

Alle ansatte i Den norske lægeforening med arbeidstid på 50 % eller mer er medlemmer av foreningens kollektive pensjonsordning. Pensjonsalder er generelt 67 år og brutto pensjonsytelse er 70 % av lønn ved fratredelse, begrenset maksimalt av et beløp svarende til 12G. Ordningen omfatter 100 aktive medlemmer og 24 pensjonister. På bakgrunn av regnskapsstandardens definisjoner har man behandlet pensjonsordningen som en ytelsesplan. Ved verdsettelse av pensjonsmidlene og ved måling av påløpte forpliktelser benyttes estimerte verdier. Estimatene korrigeres hvert år i samsvar med oppgave over pensjonsmidlenes flytteverdi og aktuarberegning av forpliktelsenes størrelse. Fremtidige pensjoner er beregnet med forutsetninger om 8 % avkastning på pensjonsmidler, 7 % diskonteringssats, 3,3 % lønnsvekst, 3,3% G-regulering samt 3,3 % pensjonsregulering.

Note 6 Andre driftskostnader

Av større kostnader som inngår i denne posten kan nevnes IT-kostnader med 3,4 mill. kroner (inkludert 1,5 mill. kroner i forbindelse med utviklingen av legeregisteret), huskostnader med 8,0 mill. kroner, innleie av personale 2,0 mill. kroner, kontorrekvisita m.m. 2,5 mill. kroner, tele-/portokostnader med 3,7 mill. kroner, reise-/oppholdsutgifter samt møteutgifter 8,3 mill. kroner. Kontingent til Akademikerne utgjorde 1,5 mill. kroner.

Revisjonstjenester inngår i denne posten med kr 261 500, hvorav kr 79 000 vedrører annen bistand fra revisor.

Note 7 Driftsmidler

se tabell 6

Note 8 Bankinnskudd

Av innestående på bankkonto er kr 2 392 303 bundet i skyldig skattetrekk.

Note 9 Forskudd ansatte

Posten omfatter i hovedsak fast reiseforskudd til ansatte med stor reisevirksomhet.

Note 10 Andre kortsiktige fordringer

Av totalt kr 9 031 881 i utestående fordringer utgjør kundefordringer kr 5 425 153, kontingent kr 633 689 og forskuddsbetalte kostnader/påløpte inntekter kr 2 891 431.

Note 11 Investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper

se tabell 7

Note 12 Andre langsiktige fordringer

Posten er ansvarlig lån til Christiania Torv AS.

Note 13 Mellomregnskap

se tabell 8

Note 14 Annen kortsiktig gjeld

Gjeld til leverandører er bokført med kr

3 404 132. Differansen mellom det bokførte beløp i balansen, kr 3 197 693, og leverandørgjelden skyldes i hovedsak mellomværende med avdelinger og yrkesforeninger vedrørende avregning av kontingent.

Note 15 Egenkapital

se tabell 9

Landsstyret vedtok i 1998 å innarbeide Reservefond for Den norske lægeforening i Legeforeningens ordinære regnskap. Reservefondets egenkapital per 31.12. 1998 er derfor per 1.1. 1999 overført til Legeforeningens egenkapital under posten Konfliktfondet med kr 10 679 492. Landsstyret vedtok også at eventuell gevinst ved salg av aksjene i Aldersboliger for læger AS skulle tilføres Konfliktfondet. Gevinsten ved salget utgjorde kr 9 450 000.

Bruk av avsetningen til utredningsformål i 1999 vedrører etter konkrete vedtak bevilgninger til prosjektene Private spesialister og offentlig helsevesen, Standard for intensivmedisin, Samhandlingsutvalget, Ledelse og organisering i sykehus, Kvinnelige leger i ledende stillinger, Takstbruk ved sykehuspoliklinikker, IT i helsevesenet samt Pasientansvarlig lege. I alt ble avsetningen belastet med kr 1 137 373 i 1999. Det foreslås at det ved disponeringen av overskuddet i 1999 vedtas å avsette kr 2 000 000 til påkommende, foreløpig ukjente utredningsprosjekter. Netto avsetning blir dermed kr 862 627.

Legeforeningens kollektive avtale om ansvarsforsikring for medlemmene er under vurdering med sikte på en eventuell omlegging av ordningen. Forsikringsfondet ble etablert i 1998 for å forberede en slik omlegging. Oppbygging av dette fondet vil over tid gi foreningen større fleksibilitet og kan eventuelt innebære at Legeforeningen kan overta en andel av den forsikringsmessige

risiko. Alternativt kan fondet virke som en buffer mot fremtidige større premieøkninger.

Forsikringsfondet er bygd opp ved at premien de siste to årene er beholdt uendret på kr 385. Til forsikringsselskapet er betalt kr 255, videre er kr 30 inntektsført i foreningen som kompensasjon for innkrevingen av premie og de resterende kr 100 er foreslått avsatt til forsikringsfondet. Avsetningen for 1999 utgjør kr 1 370 578.

Resultatregnskapet for 1999 viser et overskudd på kr 10 468 098. Innarbeidingen av Reservefondet og forslag til disponering av dette overskuddet er vist i tabell 9.

Den norske lægeforening Kontantstrømanalyse

1999

Likvider tilført/brukt på virksomheten

Tilført fra årets virksomhet 1

3 645 227

Endring kortsiktige fordringer

1 699 564

Endring kortsiktig gjeld

–6 314 014

Endring pensjonsmidler

–2 153 700

Sum likvider tilført/brukt på virksomheten

–3 122 923

Likvider tilført/brukt på investeringer

Kjøp av varige driftsmidler

–2 198 378

Salg av varige driftsmidler

55 000

Netto tilgang utlån

526 036

Innbetalinger ved salg av aksjer

9 500 000

Utbetalinger ved kjøp av aksjer

–200 000

Sum likvider tilført/brukt på investeringer

7 682 658

Netto endring i likvider gjennom året

4 559 735

Likviditetsbeholdning per 1.1.

17 622 049

Likviditetsbeholdning per 31.12.

22 181 784

Årsresultat

10 468 099

Gevinst ved salg av driftsmidler

–55 000

Ordinære avskrivninger

2 682 128

Gevinst ved salg av anleggsmidler

-9 450 000

1 Tilført fra årets virksomhet

3 645 227

Tabell 1 Refusjoner fra fondene

Regnskapsenhet

Inntektsført 1999

Inntektsført 1998

Utdanningsfond I

16 200 000

14 500 000

Utdanningsfond II

2 170 000

2 100 000

Utdanningsfond III

2 350 000

2 150 000

Lånefondet

1 300 000

1 200 000

Kvalitetssikringsfond I

1 010 000

830 000

Kvalitetssikringsfond II

960 000

830 000

Rettshjelpsordningen

1 200 000

1 100 000

Totalt

25 190 000

22 910 000

Refusjon fra fondene dekker Legeforeningens kostnader ved å administrere og forvalte de ulike fondene. For Utdanningsfond I gjelder spesielt at refusjonene også dekker kostnadene i forbindelse med forvaltningen av spesialitetsreglene.

Tabell 2 Lønnskostnader til ansatte

1999

1998

Lønn/feriepenger/overtid

36 072 681

32 378 269

Arbeidsgiveravgift

6 035 374

5 443 766

Pensjonskostnader

2 841 166

2 832 590

Andre personalkostnader

1 607 311

1 292 979

Sum

46 556 532

41 947 603

I 1999 var det gjennomsnittlig 117 ansatte i Den norske lægeforening. Relativt mange var deltidsansatt, slik at antall årsverk utgjorde ca. 94.

Tabell 3 Ytelser til ledende personer

Generlsekretær

Sentralstyret

Lønn og honorar

838 060

1 247 154

Pensjonskostnader

402 021

Andre godtgjørelser

280 500

Generalsekretæren hadde per 31.12. 1999 en lånesaldo i foreningen på kr 137 056. Total lånesaldo for alle ansatte var kr 2 557 724. Rentesatsen for personallån er 0,5 % høyere enn normalrentesatsen ved rimelige lån i arbeidsforhold og avdragstiden er normalt fem år.

Tabell 4 Årets pensjonskostnad fremkommer på følgende måte:

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

3 635 156

+ Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene

3 028 097

- Avkastning på pensjonsmidlene

3 680 568

+ Periodisert arbeidsgiveravgift

717 651

= Netto pensjonskostnad

3 700 336

Tabell 5 Oversikt over pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler

31.12. 1999

31.12. 1998

Estimerte påløpne forpliktelser

–49 094 066

–41 764 561

Estimert verdi av pensjonsmidler

51 452 917

45 748 507

Avvik estimert UB98 – virkelig IB99

3 852 275

Arbeidsgiveravgift

–73 480

Estimert netto pensjonsmidler inklusive

6 137 646

3 983 946

arbeidsgiveravgift

Tabell 6 Driftsmidler

Regnskapsmessig verdi 1.1.99

Tilgang 1999

Avskrivning 1999

Regnskapsmessig Avskriv verdi 31.12.99

Avskrivningsinnsats

Biler

661 331

299 800

315 055

646 076

20,0

EDB-utstyr

46 385

1 124 827

398 134

773 078

33,3

Kontormaskiner

1 470 226

505 374

577 121

1 398 479

20,0

Inventar

3 078 920

249 477

1 056 174

2 272 223

20,0

Bedriftshytte

585 200

13 300

571 900

2,0

Lokaler

2 581 633

322 344

2 259 289

10,0

Kunst

574 965

18 900

-

593 865

0

Sum

8 998 661

2 198 378

2 682 128

8 514 910

Det er benyttet lineære avskrivninger på regnskapsmessig verdi per 1.1.1999.

Tabell 7 Investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper

Selskap

Forretngssted

Selskapets aksje­kapital

Antall aksjer i Dnlf 1.1.99

Pålydende verdi

Kjøpt aksjer i 1999

Solgt aksjer i 1999

Regnskapsmessig verdi 31.12.99

Kirkeveien 98 AS

Oslo

50 000

250

50 000

99 800

Christiania Torv AS

Oslo

30 000 000

30 000

15 000 000

6 500 000

AS Aldersboliger for læger

Oslo

98 000

50

50 000

50

Norsk Reseptanalyse AS

Stavanger

169 642

30 000

30 000

200 000

I alt

6 799 800

I antall aksjer 1.1. 1999 er inkludert Reservefondets 248 aksjer i Kirkeveien 98 AS og 20 aksjer i AS Aldersboliger for læger, se note 15. Alle aksjene i AS Aldersboliger for læger ble solgt i 1999 med en gevinst på kr 9 450 000.Legeforeningen eier 50 % av aksjene i Christiania Torv AS. Selskapets årsoverskudd i 1999 var på kr 817 902, mens den bokførte egenkapitalen i selskapet per 31.12. 1999 var på kr 11 616 683. Foreningen eier samtlige aksjer i Kirkeveien 98 AS. Årsoverskuddet var i 1999 kr 525 318, mens egenkapitalen per 31.12. 1999 var kr 445 452. Ved stiftelsen av OptiPharm AS i 1999 tegnet Legeforeningen seg for 30 000 aksjer med pålydende verdi per aksje kr 1. Aksjene ble kjøpt for kr 200 000. Selskapet har senere skiftet navn til Norsk Reseptanalyse AS. Selskapet hadde i 1999 et årsunderskudd på kr 131 139 mens egenkapitalen per 31.12. 1999 var på kr 533 144. Ved utgangen av 1999 eide Legeforeningen 17,7% av aksjene i selskapet.

Tabell 8  Mellomregnskap

Regnskap

Bokført per 31.12. 1999

Utdanningsfond I

1 204 227

Utdanningsfond II

–76 680

Utdanningsfond III

3 320

Lånefondet

–175 673

Kvalitetssikringsfond I

495 688

Kvalitetssikringsfond II

447 460

Kvalitetssikringsfond III

481 598

NEAS Eiendomsforvaltning

10 070

Sykehjelps- og pensjons-

ordningen for leger

66 975

Kurs Oslo

682 585

Fond for kvinnelige legers

vitenskapelige innsats

419

Fond for forebyggende

medisin

60 000

Oslo lægeforening

–1 266

Rettshjelpsordningen

241 340

I alt

3 440 063

Tabell 9 Egenkapital

Tidsskriftfond

Forsikringsfond

Utredningsformål

Konfliktfond

Annen egenkapital

Totalt

1

Avsetninger 31.12.98

4 047 906

1 456 860

3 294 110

8 798 876

Egenkapital 31.12.98

14 774 181

14 774 181

Innarbeiding Reservefondet 1.1.99 1

–10 679 492

10 679 492

Omarbeidet egenkapital 1.1.9 2

4 047 906

1 456 860

3 294 110

10 679 492

14 774 181

34 252 549

Disponering resultat

1 370 578

862 627

9 450 000

– 1 215 107

10 468 098

Egenkapital 31.12.99

4 047 906

2 827 438

4 156 737

20 129 493

13 559 074

44 720 648

1 Innarbeidingen av Reservefondet per 1.1.99 er gjennomført i henhold til kontinuitetsmetoden. Fusjonen ansees for å være en sammenslåing av tilnærmet likeverdige interesser 2 Avsatt til Tidsskriftfond, Forsikringsfond og Utredningsformål er omklassifisert fra avsetninger til egenkapital, da dette hovedsakelig er midler som er disponert av tidligere års overskudd. Samtlige avsetninger (fond) betraktes som reserver og er ikke øremerket til konkrete planlagte prosjekter

Anbefalte artikler