Epilepsi – mer enn anfall

Artikkel

Boken er en oppdatering av forfatterens tidligere håndbok i epilepsi. Den er ment å være en veiledning for pasienten og hans/hennes nærmeste i hvordan de skal kunne klare å mestre de utfordringer ”lidelsen” epilepsi kan føre med seg. Det være seg ekteskapelige og seksuelle problemer, bekymringer knyttet til graviditet, fødsel og arv, bruk og misbruk av medikamenter, atferds- og personlighetsendringer som irritabilitet, aggresjon, vold og depresjon inkludert selvmord. I boken kan de finne svar på spørsmål som de har glemt, ikke tenkt på, eller ikke tort å ta opp med behandlende lege.

Boken er delt i 12 hovedkapitler som igjen er inndelt i 55 underkapitler med en rekke underavsnitt. Inndelingen burde ha kommet frem i innholdsfortegnelsen, idet underavsnittene ofte omhandler beslektede områder. Det betyr en viss overlapping, selv om boken kun har én forfatter. Dette kan virke irriterende på den profesjonelle leser, på den annen side kan gjentakelser være et pedagogisk poeng.

Forfatteren minner oss om at pasientens nærmeste kan ha behov for vår støtte og veiledning dersom de skal kunne mestre egne problemer i omgangen med epilepsipasienten. Kapitlene Growing up with an epileptic parent og Siblings and the extended family drøfter disse forhold på en fin måte. Mange kapitler burde vært obligatorisk lesing også for nevrologer med interesse for de problemer som er knyttet til epilepsipasienten. Epilepsi er mer enn epilepsidiagnostikk, anfallsklassifikasjon og medikamentell behandling, noe vi ofte glemmer i vår travle hverdag. Kapitlene om epilepsiene som sådan, deres inndeling og oversikten over de forskjellige behandlingsalternativer, inkludert den operative behandling, gir en rask og grei oversikt velegnet for ikke-spesialisten.

Boken er ordrik og språket kan være vanskelig for dem som ikke behersker engelsk spesielt godt. For mange pasienter og pårørende og for dem med omsorgsarbeid knyttet til epilepsipasienten burde den, med en smule egeninnsats, likevel være tilgjengelig og til nytte.

Dette er en god bok skrevet av en epileptolog med kunnskap, klinisk innsikt, erfaring og empati for epilepsipasienten og dem som får med ham å gjøre. Den anbfales.

Roald E. Strandjord

Nevrologisk poliklinikk

Sentralsjukehuset i Rogaland

Stavanger

Anbefalte artikler